Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

vzácnosti hodná, že Jezus Kristus přišel na tento svět, aby hříšné spaseny učinil.

Jan začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Zákon skrze Mojžíše dán jest, milost a pravda skrze Jezu Krista stala se jest.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

A víte, že nejste vykoupení porušitedlnými věcmi, zlatem ani stříbrem z marného svého obcování otcovského ustanovení, ale drahou krví jako beránka nezmazaného a nepoškvrněného Jezu Krista Pána našeho?

K Galatuom začátek komentované pasáže1konec komentované pasáže

Milost a pokoj vám buď dán od Boha Otce a Pána našeho Jezu Krista, kterýžto vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto nešlechetného světa vedlé vuole Boha a Otce našeho, jemuž jest čest a chvála na věky věkuov.

K Tesalonicenským začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

On pak Pán náš Jezus Kristus a Buoh Otec náš, kterýž miloval nás a dal nám potěšení věčné i naději dobrou skrze milost svou, on napomínaj srdcí vašich a utvrď vás v každém skutku a v zdravém učení.

K Kolocenským začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Kterýžto vytrhl nás z moci temností a přenesl do království syna milého svého, v němžto my máme skrze krev jeho vykoupení a odpuštění hříchů.

Též v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

A vás také, kteří jste byli mrtví v hříších a v neobřezání těla vašeho, spolu vás obživil s nim odpustiv vám všecky hříchy a smazav nápis, kterýž byl proti vám uložen, jenž byl velmi odporný vám.

K Židuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Bratří, poněvádž pak máme doufání jisté, že vejdem do svatyně skrze krev Kristovu, neb Kristus veliký kněz domu Božího začal nám k nebi cestu novou a živou přikryv tělem Božství své. Přistupmež tehdy k němu s pravým srdcem a s celou věrou.

Izajáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

A puojdou lidé mnozí a řeknou: „Poďte, vstoupíme na horu Paně a do domu Boha Jákobova a učitiť bude nás cestám svým a my choditi budeme po stezkách jeho.“

Lukáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Nebojtež se, hle, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidskému pokolení, nebo narodil se vám dnes Spasitel, kterýžto jest Kristus Pán v městě Davidově. Sláva buď na vajsostech Bohu, pokoj na zemi a lidem dobrá vuole.

Lukáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Nelekaj se, Maria, nebo ty jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a nazuoveš ho jménem Jézus, ten bude veliký a syn Najvyššího slouti bude. A dá jemu Pán Buoh stolici Davida Otce jeho a králem bude nad domem Jákobovým na věky a království jeho nebude konce. Duch svatý s huory sstoupí v tebe a moc Najvyššího zastíní tobě.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).