Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

rada Boží, tať na věky zuostane.

V též.

Losy od člověka bývají kladeni v luono, ale od Pána bývají zřízeni.

Trenorumcizojazyčný text začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

O co dobře jest, aby každý v mlčení očekával spasení a pomoci Páně. O co velmi dobré jest člověku, aby hned v své mladosti na sebe bral jho Páně.

Izajáš začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Proto Pán čeká a prodlívá, aby se smiloval nad námi. A proto povýšen bude, aby vám odpustil. Neb Buoh jest Pán soudu. Blahoslavení všickni ti, kteří čekají ho.

Lukáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

A milosrdenství jeho od pokolení až do pokolení všechněm těm, kteříž se ho bojí.

Přísloví začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Neříkaj: „Odplatím se zlým za zlé.“ Ale čekaj na Pána Boha a on vysvobodí tebe.

Římanuom začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Dobře mluvte o těch, kteříž se vám protiví. Dobře mluvte, pravím, a zlého jim nežádajte. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími jednostajné mysli jedni k druhým jsouce. A můž-li to býti, pokudž na vás jest, se všemi lidmi v pokoji živi buďte, ne sami sebe mstíce, najmilejší, anobrž raději dávajte místo hněvu. Neb psáno jest: „Má pomsta jest a jáť odplatím,“ dí Pán. Protož, lační-li nepřítel tvůj, nakrm ho. Žížní-li, daj mu nápoj. Neb, učiníš-li to, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho. Nebývaj přemožen od zleho, anobrž přemáhaj dobrým zlé.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Tesalonicenským začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Žádný neutíkaj ani oklamávaj v ničemž bratra sveho, protože Pán mstitel jest toho všeho.

V kanonice svatého Júdy začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Ale vy, moji najmilejší, vzdělávajte se a rosťte v svate víře své, v Duchu svatém. A modlte se jedni za druhé. A stuojte v pravém milování Božím očekávajíce na milosrdenství Pána našeho Jezu Krista k věčnemu životu.

Matouš začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Modlte se za ty, kteříž urážejí i protiví se vám, abyšte byli synové Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

Též začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Jestliže odpustíte lidem poblouzení jejich, odpustíť i vám Otec váš nebeský. Pak-li neodpustíte lidem poblouzení jejich, aniž Otec váš odpustí poblouzení vašich.

Lukáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Odpouštějte a bude vám odpuštěno.

Matouš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

„Učte se začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže,“ praví Kristus, „nebo tichý jsem i pokorný srdcem.“

Též v začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Odpusť bratru tvému sedmdesátekrát sedmkrát,“ Kristus náš spasitel přikázal.

K Títovi začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Ukázala se milost Boha spasitele našeho všem lidem učíce nás, abychom odřeknouce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).