Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

přimlouvá se za nás? A protož kdo nás odloučí od lásky Boží? Zdali zámutek? Nebo ouzkost? Nebo nebezpečenství? Zdali meč? Jakož psáno jest, že pro tebe mrtveni býváme celý den, domněni jsme jako ovce oddané k zabití, ale toto všecko přemáháme pro toho, kterýž nás zamiloval. Neb tím dobře jist jsem, že ani smrt, ani život, ani anjelé, ani knížectví, ani síla, ani mocnosti, ani přítomné věci, ani budoucí, ani vysokost, ani hlubokost, ani žádné jiné stvoření bude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Jezu Kristu Pánu našem.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Vizte, jakou jest lásku ukázal Buoh Otec, abychom synové Boží slouli i byli. A protož svět nás nezná, neb jeho také nezná.

K Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Neb kteříkoli Duchem Božím se zpravují, tiť jsou synové Boží. Nepřijali jste zajisté ducha služby, abyšte se opět báli, ale přijali jste ducha vyvolení synuov Božích, v němžto voláme: „Otče, Otče!“ Ten jistý duch svědčí duchu našemu, že jsme synové Boží. I poněvádž synové, tehdy i dědicové, totižto dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi, ač budeme-li spolu s nim trpěti, abychom také spolu i oslaveni byli.

K Galatuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Ale poněvádž synové Boží jste, poslal Buoh Ducha Syna svého v srdce vaše, kterýž učí vás volati: „Otče, Otče!“ A tak již není žádneho služebníka, než všecko synové. I jestliže synové, tehdy i dědicové skrze Krista.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

A totoť jest doufání a naděje, kterouž máme k Bohu, že zač koli poprosíme vedlé vůle jeho, uslyšíť nás. I poněvádž víme, že nás slyší, zač ho prosíme, tehdyť také víme, že toho dosáhneme, což od něho žádáme.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Nebo vy víte milost Pána našeho Jezu Krista, že ačkoli bohatý jest, však pro vás chudým učiněn jest pro to, abyšte vy skrze jeho chudobu bohatí učiněni byli.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).