Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

lásky své mezi námi, nebo poněvádž, když jsme ještě hříšní byli, tehdy Kristus umřel za nás. Mnohem pak více nyní již spravedliví učiněni jsouce, krví jeho vysvobozeni budeme od hněvu skrze něho.

V skutcích apoštolských začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

O něm všickni proroci svědčí, že odpuštění hříchuo mají vzíti skrze jméno jeho všickni, kteří věří v něho.

Též v začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Protož známo buď vám, milí bratří, že skrze tohoto samého zvěstuje se vám hříchuov odpuštění. A to začátek komentované pasážeode všechkonec komentované pasáže, od nichžto nemohli jste spravedliví býti skrze Zákon Moyžíšuov. V tohoto pak kdožkoli věří, ten každý bude spravedliv učiněn.

Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

To zajisté, což jest bylo nemožneho Zákonu, v čemž jest byl mdel skrze tělo, Bůh poslav Syna sveho v podobenství těla hříchu a z hříchu potupil hřích na těle, aby ospravedlnění Zákona dokonáno bylo na nás, kteřížto nechodíme vedle těla, ale vedlé ducha.

V Skutcích v začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

My věříme, že skrze milost Pána našeho Jezu Krista spaseni budeme.

Též v začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Neb jím živi jsme i hýbáme se i trváme.

Též v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

To jest ten kámen, kterýž jest zavržen od vás staviteluov, kterýž jest učiněn v svorník uhelní a neníť v žádném jiném spasení aniž jest které jiné jméno pod nebem dáno lidem, skrze začátek komentované pasáženěž bychomkonec komentované pasáže mohli spaseni býti, kromě to: Pán Ježíš.

Přísloví začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Zámek najpevnější jestiť jméno Boží. K němu utíká se spravedlivý a bude ochráněn.

Johel začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže, Římanuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

A bude to také, že každý, kdož bude vzývati jméno Páně, spasen bude.

Izajáš začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Pán Bůh zajisté jest soudce náš. Pán jest král náš. Pán zákona ustanovitel a učitel jest náš. Onť spasí nás.

Žalm začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Blahoslavený muž, který náději má v Pána a který neuchyluje se k marným a hrdým ani k těm, kteří s lží vuokol jdou.

Žalm začátek komentované pasáže117.konec komentované pasáže

Chvalte Pána, neb jest dobrý a na věky bude trvati milosrdenství jeho.

Žalm začátek komentované pasáže103.konec komentované pasáže

Chval, duše má, Hospodina. A všecky věci, které jsou ve mně, chvalte jméno svaté jeho. Chval, duše má, Hospodina a nezapomínaj se na všecka dobrodíní jeho, kterýžto všem nepravostem tvým Milostiv jest a uzdravuje všecky nemoci tvé. Pán činí spravedlivost a soud všem, kteří křivdu trpí. Neučinil nám podlé hříchuov našich ani podlé nepravostí našich odplatil nám. Nebo rovně jak vysoko jest nebe nad zemí, tak on milosrdenství své upevnil nad těmi,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).