Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

kteří se bojí jeho. Jako otec slituje se nad syny svými, tak slituje se Pán nad těmi, kteří se bojí jeho, nebť on zná mdlobu naši. Rozpomenul se, že jsme prach a že člověk jest jakožto seno a dnové jeho jakožto polní květ, takť pomine.

Izajáš začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Každé tělo jest seno a všecka sláva a zboží jeho jako květ polní. Uschlo jest seno a spadl květ, neb duch Páně vzdechl na ně. Člověk jestiť seno. To seno uvadne, květ s něho doluov spadne. Ale slovo Boha našeho zuostane na věky.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže, Matouš začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Člověk není živ samým chlebem toliko, ale každým slovem, kteréž pochází z oust Božích.

K Židuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Nebo živá jest řeč Boží a mocná a pronikavější nežli žádný meč s obou stran ostrý a dosahuje až do rozdělení života i ducha i kloubuov i mozkuov, kterýž rozeznává myšlení i umysly srdcí.

Přísloví začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Každá řeč Boží jestiť ohnivá a jest jako štít těm všem, kteří doufají v něho.

Žalm začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Zákon Páně jest nepoškvrněný a potěšuje duše. Svědectví Páně věrné a moudrosti uděluje maličkým.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Všickni svatí v rukou tvých jsou a přiblížíť se k nohám tvým a budou bráti naučení od tebe.

Jozue začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

A vy celým srdcem i vší duši vaší znáte, že cožkoli Pán Buoh váš mluvil a vám slíbil, že nic nepominulo, ba aniž jest najmenší slovíčko zrušeno.

Lukáš začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

„Nebe i země pominou,“ praví Pán Kristus, „ale slova má nepominou.“

Izajáš začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Hledajte Pána, dokudž můž nalezen býti a vzývajte ho, když ještě blízko jest. Opusť, nemilostivý člověk, cestu svou a muž nepravý myšlení svá a navrať se zase k Bohu svému a smilujeť se nad nim i k Bohu našemu, neb snadný a mnohý jest k odpuštění.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Pán zajisté zkušuje každého srdce a rozumí všemu myšlení. Budeš-li ho hledati, tehdy nalezneš ho. Jestliže pak ho opustíš, tehdy on tebe zavrže na věky.

Moudrosti začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Smejšlejte o Pánu Bohu v dobrotě a v upřímnosti srdce hledajte ho. Nebo nalezen bývá od těch, kteří ho nepokoušejí a zjevuje se těm, kteří víru mají v něho.

Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Boháči musejí nouzi trpěti a lačněti, ale ti, kteří Pána Boha hledají, žádného nedostatku na svém zboží a statku míti nebudou.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Požehnaný Buoh a Otec Pána našeho Jezu Krista, Otec

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).