Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

chudý a nuzný jsem já a srdce mé zstrašené jest ve mně. Spomoz mi, Pane Bože muoj, vysvoboď mne pro milosrdenství tvé.

Žalm začátek komentované pasáže118.konec komentované pasáže

Račiž, Pane, naložiti s služebníkem tvým vedlé milosrdenství tvého a vyuč mne všeckněm spravedlnostem tvým.

V Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Kdo se tebe nemá báti, Pane? A kdo nemá tvého svateho jména velebiti? Poněvádž sám svatý jsi.

Daniel začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Ty jsi Pane Bože spravedlivý, ale my musíme se styděti a hanbiti pro to, neb jsme před tebou zhřešili. Ale však tvá jest vlastní a přirozená věc milosrdenství a odpuštění.

Žalm začátek komentované pasáže113.konec komentované pasáže

začátek komentované pasážeNe námkonec komentované pasáže, Hospodine, začátek komentované pasážene námkonec komentované pasáže, ale jménu tvému svatému daj chválu pro slávu i pravdu tvou.

Žalm začátek komentované pasáže123.konec komentované pasáže

Spomoc naše jest v jménu Páně, toho, kterýž učinil nebe i zemi.

Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Hoden jsi, Pane Bože náš, přijíti slávu, čest a moc, neb si ty stvořil všecky věci a skrze tvou vuoli byly a stvořeny jsú.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Machabejských začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Pane Bože, všech věcí stvořiteli, jenž jsi hrozný a silný, spravedlivý a milosrdný, kterýž toliko sám jsi dobrý a sám král, sám dary dávaje, sám všemohúcí a sám věčný jsi, kterýž vysvobozuješ lid izrahelský začátek komentované pasážeze všehokonec komentované pasáže zlého, kterýž jsi vyvolil otce naše a jichs posvětil, příjmiž obět za všecek lid tvuoj izrahelský.

Moudrosti začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Nebo kdož jest koli popatřil na znamení (totižto hada měděného), zdráv učiněn býval. Ne skrze to, což jest viděl, zdráv byl, ale skrze tebe, Spasiteli všech. A v tom, aby okázal nepřáteluom tvým, že jsi Buoh milosrdný, kterýž vysvobozuješ začátek komentované pasážeode všehokonec komentované pasáže zlého. Neb zajisté ani bylina, ani flastr uzdravoval je, ale slovo tvé, Pane, kteréž uzdravuje všecky věci.

Žalm začátek komentované pasáže56.konec komentované pasáže

Zvelebeno jest a vznešeno až k nebesům milosrdenství tvé

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).