Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

zarmoucení jeho, obrana od vichra, zastínění od vedra, neb duch silných jest jako vicher, ješto se o stěnu obráží.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Neníť zajisté jiného Boha na nebi ani na zemi, začátek komentované pasážekterýž bykonec komentované pasáže mohl činiti skutky tvé a přirovnati se síle tvé.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže, Izajáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže, Žalm začátek komentované pasáže109.konec komentované pasáže

Síla má i chvála má Hospodin a učiněn jest mně k vysvobození.

Izajáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Vyznávati se budu tobě, Pane, neb jsi se na mne rozhněval, ale tvá prchlivost již se odvrátila, a tak jsi utěšil mne. Hle, Buoh jest spasitel muoj a dověřím se jemu a nebuduť se báti proto, neb síla má a chvála má jest Hospodin a učiněn mi jest v spasení.

Jeremiáš začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Hospodine, všickni, kteří tebe opouštějí, pohaněni budou a všickni, kteří odstupují od tebe, v zemi napsáni budou pro to, že jsou opustili pramen vod živých Pána Boha.

Jeremiáš začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Uzdrav mne, Pane, a uzdraven budu. Spasena mne učiň a spasen budu. Neb chvála má ty jsi.

Žalm začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

Zpraviž mne v pravdě tvé a uč mne, neb jsi ty muoj spasitel. Rozpomeň se na slitování tvá, Pane, a na milosrdenství tvá, kteráž jsou od věkuov.

V témž.

Nezpomínaj přestoupení a hříchuov mých, kteréž jsem páchal z mladosti a z hlouposti mé, ale učiň začátek komentované pasážese mnoukonec komentované pasáže podlé milosrdenství a slitování tvého. Rozpomeň se na mne pro jméno tvé, Hospodine, a slituj se nad hříchy mými, neb veliké jsou.

Žalm začátek komentované pasáže50.konec komentované pasáže

Smiluj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže, Bože, podlé velikeho milosrdenství tvého a podlé množství slitování tvých shlaď nepravost mou. Obmaj mne od nepravosti mé a od hříchu mého očisť mne. Odvrať tvář tvou od hříchův mých a všeckny nepravosti mé shlaď. Srdce čisté stvoř ve mně, Bože muoj, a ducha upřímého obnov v střevách mých. Nezamítajž mne od tváři tvé a Ducha svatého tvého neodjímaj začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže.

Žalm začátek komentované pasáže39.konec komentované pasáže

Ty, Pane Bože, neodjímaj milosrdenství tvých začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže, nech, ať dobrota a pravda tvá mne ochraňují.

Žalm začátek komentované pasáže68.konec komentované pasáže

Uslyš mne, Hospodine, neb dobrotivé jest milosrdenství tvé, podlé množství slitování tvých vzhlédni na mne. A neodvracuj tváři tvé od služebníka tvého, nebť se rmoutím. Rychle uslyš mne.

Žalm začátek komentované pasáže86.konec komentované pasáže

Obvesel a spas duši služebníka tvého, o Bože, nebs ty dobrý a milostivý a mnohého milosrdenství všem těm, kteříž vzývají tebe.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).