Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

čest a spravedlnost Pánu Bohu svému.

Žalm začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Pane, nebuduť pohanín, neboť jsem vzýval tebe.

Izajáš začátek komentované pasáže64.konec komentované pasáže

Oko žádné nevidělo, Bože, krom tebe, které věci připravil jsi těm, kteříž čekají tebe.

Tobiáš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Chválím tebe, Pane Bože Izdrahelský, a děkuji tobě, že jsi mne potrestal a takés mne i uzdravil.

Báruch začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Uslyš, ó Pane, prosby naše a modlitby naše a vysvoboď nás z vězení pro jméno svaté tvé.

V též kapitole.

Zhřešili jsme, neprávě jsme činili a nepravost jsme páchali, Pane Bože náš, ve všech spravedlnostech tvých.

Báruch začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Slyš, Pane, nás a smiluoj se nad námi, nebo ty jsi milosrdný Buoh. Smiluojž se nad námi, neb jsme velmi zhřešili před tebou.

Žalm začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Nechť jsou všickni potěšeni, kteří v tebe doufají. Nechť jsou veseli na věky, neb ty ostříháš je. Nechť se radují všickni, kteří milují jméno tvé.

Modlitba Tobiášova začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Spravedlivý jsi, Hospodine, a všickni soudové tvoji pravíť jsou. Cesty tvé všecky jsouť milosrdenství, pravda a soud. A nyní, Pane Bože, rozpomeň se na mne a nečiň pomsty za hříchy mé, aniž zpomínaj na hříchy mé aneb rodičuov mých, neb sme nečinili vedlé přikázaní tvých aniž jsme chodili upřímně před tebou. Protož nyní, milý Pane, vedlé vuole tvé učiniž začátek komentované pasážese mnoukonec komentované pasáže a kaž v pokoji vzíti ducha mého.

Modlitba Sáry dcery Raguelovy v Tobiášových knihách v začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Požehnané buď jméno tvé, Bože otcuov našich, kterýžto, když rozhněváš se, zase milosrdenství učiníš a v čas zarmoucení hříchy odpouštíš těm, kteříž volají k tobě. K toběť já, Pane Bože, tvář mou obracím, k toběť očí mých pozdvihuji.

Žalm začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Nachyl se k hlasu modlitby mé, králi muoj a Bože muoj.

Tobiáš začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Neníť zajisté v moci člověka rada tvá, ó Pane, ale totoť má za věc jistou každý, kdož tobě slouží, že život jeho, bude-li v zkušení, korunován bude, a bude-li v zámutku, vysvobozen bude, a pakli bude v kázni a trestání, k milosrdenství tvému slušně bude přiveden. Nebo ty nekocháš se v zatracení našem, po bouři zajisté činíš utišení a po pláči a kvílení vléváš potěšení. Budiž jméno tvé, Pane Bože náš, požehnáno na věky.

Žalm začátek komentované pasáže144.konec komentované pasáže

Blízko jest Hospodin všem vzývajícím jeho, všem vzývajícím ho v pravdě. Vuoli těch, kteříž se ho bojí, činiti bude a prozbu jich uslyší a spaseny je učiní.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).