Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

v něho, nezahynul, ale aby měl život věčný. Tak jest zajisté Buoh miloval svět, že on Syna svého jednorozeneho dal na ten konec, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale aby měl život věčný.

Jan začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Jistě, jistě pravímť vám, že kdož slovo mé slyší a věří tomu, kterýž mne poslal, máť život věčný a na soud nepříjde, ale puojdeť z smrti do života.

Lukáš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Blahoslavení jsou ti, kteříž slyší slovo Boží a ostříhají ho.

Jan začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Jistě, jistě, pravím vám: Bude-li kdo zachovávati řeč mou, smrti neuzří na věky.

V též kapitole.

Zuostanete-li vy v řeči mé, tehdy jistě jste vy moji praví učedlníci a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.

Matouš začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

Nebe i země pominou, ale slova má na věky nepominou.

Matouš začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Blahoslavení jsú chudí duchem, neb jich jest království nebeské. Blahoslavení, kteříž zámutek mají a nesou, neb oni potěšení příjmou. Blahoslavení tiší, neb oni přijmou dědictví země. Blahoslavení, kteříž lačnějí a žížnějí po spravedlnosti, neb oni nasyceni budou. Blahoslavení lidé milosrdní, neb oni milosrdenství dojdou. Blahoslavení, kteříž jsou čistého srdce, neb oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní, neb ti synové Boží slouti budou. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlivost, neb jejich jest království nebeské. Blahoslavení jste, začátek komentované pasážekdyž bykonec komentované pasáže vás haněli lidé a protivili se vám a začátek komentované pasážepravili bykonec komentované pasáže každé slovo zlé proti vám lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, neb odplata vaše mnohá jest v nebesích, nebť jsou se tak protivili i svatým prorokuom, kteříž byli před vámi.

Lukáš začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

Jeden vlas z hlavy vaší nezahyne. V trpělivosti vaší vládněte dušemi vašimi.

Matouš začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Však dva vrabce koupí člověk za peníz, avšak ani jeden z nich nepadne na zemi bez

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).