Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

studnici vody života a nakopali sami sobě čistern děravých, kteréžto žádné vody v sobě zdržeti nemohou.“ Ale ty radějí přistup s doufáním k truonu milosti jeho, aby milosrdenství dosáhl a milost aby nalezl tehdáž, začátek komentované pasážekdyž bykonec komentované pasáže pomoci potřeboval.

Měj se dobře.

Buoh všemohúcí živá a opravdová studnice jest. Co pak začátek komentované pasážejeden každýkonec komentované pasáže člověk v ní hledati a z ní važiti má, tato dole psaná Písma svatá okazují.

Najprvé, že Buoh všemohúcí živá a opravdová studnice jest, z kteréžto že všeliké obvlažení a občerstvení i potěšení dušem lidským teče a pochází, tyto slova Jeremiáše v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitole okazují: „Oni jsou mne,“ praví Pán, „studnici živé vody opustili a sami sobě čisterny děravé vykopali, kteréž v sobě nemohou zdržeti žádných vod.“

Izajáš v začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Všickni žížniví, poďte k vodám. A kteří peněz nemáte, přibližte se, kupujte a jezte. Poďte, kupujte bez stříbra i beze vší odměny víno a mléko.

Proč vynakládáte stříbro tu, kdež žádného chleba není a práce vaše, z nichž nasyceni býti nemůžte? Slyšte mne pilně a těšitiť se bude v tučnosti duše vaše.

V Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

Jáť žížnivému dám z studnice vody živé darmo. Kdož svítězí, bude těmito věcmi vládnouti a jáť budu jemu Bohem a on mi bude synem.

V začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšových začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Jáť jsem Pán Buoh tvůj, silný milovník, navštěvuje nepravost otcuov na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž v nenávisti mne mají, a činíc milosrdenství nad tisíci těm, kteříž mne milují a ostříhají přikázání mých.

Přísloví začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Jáť miluji ty, kteří mne milují, a kteří mne ráno hledají, najdouť mne.

Jeremiáš začátek komentované pasáže29.konec komentované pasáže

„Já zajisté vím myšlení, kteráž já myslím o vás,“ praví Pán, „totižto myslím já o pokoj a ne o nepokoj aneb trápení, abych vám dal konec a trpělivost. I vzývati mne budete a puojdete a modliti mi se budete a já uslyším vás. Hledati mne budete a naleznete, ba jestliže celým

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).