Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Neboj se, nebť jsem tebe vykoupil a povolal jsem tebe jménem vlastním tvým. Muoj jsi ty.

Jeremiáš začátek komentované pasáže39.konec komentované pasáže

„Tvá duše na spasení tobě bude, nebs ve mně měl doufání,“ praví Pán.

Zachariáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítedlnice oka mého.

V též.

„Chval a vesel se, dcero sionská. Aj, já jdu a bydliti budu uprostřed tebe,“ praví Pán.

Izajáš začátek komentované pasáže60.konec komentované pasáže

V rozhněvání mém zbil jsem tebe a v smíření mém smiloval jsem se nad tebou.

Izajáš začátek komentované pasáže54.konec komentované pasáže

„Na krátký čas a na maličko opustil jsem tebe a v slitováních velikých zase shromáždím tebe. V okamžení rozhněvání mého skryl jsem tvář mou na malý čas od tebe a v milosrdenství věčném smiloval jsem se nad tebou,“ praví vykupitel tvuoj Pán.

Zachariáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže a Matouš začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Vesel se velmi, dcero sionská, plesaj radostí, dcero jeruzalémská. Aj hle, král tvuoj jde k tobě spravedlivý a Spasitel on pokorný a chudý, který jede na oslu, ba i na mladém oslátku synu oslice.

Izajáš začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže a Matouš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Aj hle, služebník muoj, kteréhož jsem já vyvolil a jest můj najmilejší, v němžto mé duši dobře se zalíbilo. Vložím na něho ducha mého a on národům soud zvěstuje. Nebude se vaditi ani křičeti a jeho křiku na ulicech nebudú slyšeti. Stlačené neb klácené třtiny nezláme a lnu, ješto se kouří, on neuhasí, ale v pravdě vyvede soud. Nebude smuten ani zarmoucen, ažť položí v zemi soud a zákona jeho ostrovové očekávati budou.

Izajáš začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Hle, já jsem ho dal za svědka národům a za kníže a zprávce lidu jsem ho ustanovil.

Ezechiel začátek komentované pasáže37.konec komentované pasáže

Já ze všech obydlí, v nichž jsou hřešili, pomohu jim. A tak je očištím, že oni lid muoj budou a já jich Bůh. David můj služebník bude jejich králem a jednoho pastýře všickni vespolek míti budou.

Izajáš začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Jako pastýř stádo své pásti bude, v ramenu svém shromáždí beránky a v záhubí svém pozdvihne a březí vce on sám ponese.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Proroka jim zbudím z prostředku bratří jich podobného tobě a vložím slova má v usta jeho a budeť mluviti k nim všecko, což mu přikáží. začátek komentované pasážeKdož bykonec komentované pasáže pak nechtěl slyšeti slov mých, kteréž mluviti bude ve jménu mém, jáť budu mstitel,“ to mluvil Buoh k Mojžíšovi.

Jeremiáš začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

Ustavičnou láskou miloval jsem tebe a protož z milosrdenství tebe k sobě jsem přitáhl.

Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

„Spravedlivý služebník

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).