Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kapitola o rukojemství zproštění

V všeliké při má držáno býti, jestliže by rukojmie mlče nebo mluvě toho postavil, jehož jest slíbil postaviti, anebo ač ten bez přítomnosti rukojmie skutečně by sám se postavil, anebo ač by dluhy, pro něž jest rukojmie zastavil, zpravil, hned jest rukojmie vedlé spravedlnosti zproštěn, leč by co jiného viece učiniti slíbil. A v dluziech jestliže rukojmie smrti toho, jehož měl postaviti, dokázal sám třetí muži vieryhodnými, zproštěn bude.

Opět rukojmie obviněného buďto živého neb mrtvého postaviece zproštěni sú, a to rozuměj o smrti přirozené, z jehožto utečenie žádný slíbiti nemuož. Pakli by v lúpeži neb při jiné nešlechetné věci život dokonal, tehdy k vynesení konečného úsudku přísežní dobře pomyslé.

O rukojemství pro vraždu

Při rukojemství pro vraždu nemá žalobník býti puzen, aby na tom dosti měl, že obžalovaný má za padesáte kop gr., nébrž prosí li žalobník většieho ujištěnie, obžalovaný má v ručniciech železných a v pútech chován a vězen býti.

O zproštění rukojmie za mrtvého

Když umře rukojmie, obžalovaný svoboden nebo prost bude, má však jej mrtvého před súdem okázati aneb dovésti sám třetí muži vieryhodnými. Pakli by obviněný {o rukojemství za vražedlníka, umře li a nepostaví se}marginální přípisek mladší rukoumaje se postaviti pro vraždu žalobníku i rychtáři v den uložený umřel, v ten čas rukojmie postavě jej mrtvého před súdem, prost bude. Opět bude li jistec propuštěn, i rukojmie jeho prosti budú.

Nemá li kto rukojmí

Člověk vypověděný rukojmí nemaje, nemá vězen býti v vazbě až do smrti, ale maje pokoj uložený

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).