Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

neb zapověděný má puštěn býti, a na tom má dosti mieti ten, jenž jej obvinil.

O rozličnosti rukojmí {že druzí rukojmie pro lepší ujištění prvnie zbavují}meziřádkový přípisek mladší rukou

Budú li prvnější rukojmie postaveni, od druhých prosti budú, tak však ač by druhé uručenie bylo lepšie než prvnějšie, neb tak prvnější slušně pomine, by pak prvnější neosvědčili se zproštěni býti.

O moci rukojemstvie jelikožto k zemanóm

Člověk právu zemskému poddaný, ačkoli příslušie k súdu zemskému, avšak když žaluje v měsckém právě, tehda ten má zachován býti při pokutách při urukování, a při jiných jakýchžkoli skutciech má býti zpravován měsckú spravedlností.

Opět uručenie druhé učiněné něčí mocí, jenž k zemskému súdu příslušie, nenieť většie nežli prvnějšie, kteréž jest rychtář měscký učinil, nebo cožkoli v měsckém právě rychtář činí, jménem panstvie svého a mocí úřadu, jehož užívá, činí.

Rukojemstvie rodičóv jde na dědice

Dědicové zbožím rodičóv svých vládnúce netoliko {dědicové za rukojemstvie plaťte za rodiče}marginální přípisek mladší rukou ty dluhy, jenž sú dlužni byli platiti rodičové za své živnosti sami za se, ale také i ty, za něž sú rukojmiemi za jiné, mají vypraviti, nebo v takých věcech uručení od předkóv učiněné na budúcie připadne týmž právem.

O rukojemství obručenie neb ujištěnie

Purkrechtník nemá právem puzen býti, jenž platí s dědictvie úrok, aby nad to viece nežli dědictvie stojí, úrok ujistil obručením rukojemstvie.

Opět byl li by rukojmie přítomen, ale jistce nebylo by přítomna, těžké jest věřitele nepřítomného hledati, poněvadž mohú hned rukojmí ku potřebě mieti, protož muož hned naň žalováno býti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).