Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

{pokuta falešné miery}marginální přípisek mladší rukou Chcme, aby ktožkoli, buď muž nebo žena, s nespravedlivú mierú byl nalezen, anebo mieru usazenú suchých neb mokrých věcí falšoval by neb s nespravedlivým loktem váhu neb závažím, aby dal 1 hřivnu přísežným. Bude li po druhé nalezen, dá 2 hřivně, pakli po třetie, ruky zbaven buď. Pakli ji chce vyplatiti, dajž 10 hřiven, z nichž dva diely dostanú se rychtáři a třetí přísežným, nenajde li obviněný milosti.

Pokuty nejsú větčie při podkomořiem velcizojazyčný text O pokutách při podkomořiem

Tázáno jest od Kolínských, jsú li pokuty větčie v přítomnosti podkomořieho, když on na súdě sedí, nežli při měsckém rychtáři, jimžto bylo jest odpověděno, že neslušie přísežným větčích pokut ukládati provinilým, než kteréž sú v zápisech práv sepsány.

O pokutě ktož slovem v súdu pochybí

Opět tázáno bieše od týchž, což by měli usúditi podkomořiemu pro menší vinu, t. pro pochybenie jednoho slova, jimž bylo odpověděno, že 1 gr. aneb 12te malých haléřóv.

Pokuta pro ránu

Opět týmž, když sú se tázali o právu podkomořieho, nalezeno bylo, že by toliko jeden rychtář neb súdce v městě měl býti, jemužto pokuty pro raněnie druhého, jelikožto k smlúvě, tři hřivny měly by dány býti, z nichžto třetí diel přísežným příslušie.

O pokutě pro malú vinu

Nalezeno bylo zde, když Martin z Polné a Jindřich Stek před pánem Jindřichem, hantmanem krále českého, jehož jménem krále na súdné stolici sedieše súdili sú se, že vedlé práva měsckého za menší vinu 1 šilink malých haléřóv neb 1 gr. má zaplacen býti.

Opět nalezeno bylo týmž pánuom z Lípy, když pro menší vinu 10 hřiven pokuty požádal, pravě, že právo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).