Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přemožen sa, dá žalobníku 1 hřivnu. Ač kto druhého raní a týž nemohl by za to dosti učiniti, pro takové ranění buď jemu ruka uťata.

O pokoje rušení řečí

Ktož by pokoj od rychtáře jemu zapověděný zrušil řečí, žalobníku v 60ti šilinciech bude odpoviedati.

O ztracení práva každého psance

Pro kterúžkoli příčinu kto zapsán byl by, vždycky zbaven jest práva svého. Opět cožkoli od psancóv na milost přijatých dostane se, dva diely rychtáři a třetí na přísežné přísluší. Ač by komu pro raněnie druhého před přísežnými obžalovanému ruka byla uťata, skrze to dosti jest učiněno žalobníku i rychtáři. Pro raněnie z pobiezenie přišlého dostane se rychtáři puol hřivny. Pakli by raněný pobiedku před přísežnými učinil a protivník jeho chtěl by složiti, dostane se hřivna. Pakli do šrankóv vstúpí a k sedání přijdú a ještě chtěl by složiti, t. smluviti se, dostane se rychtáři dvě hřivně. Pakli k ostrému přijdú a ještě se smluvie, rychtář tři hřivny bude mieti. Pakli by dřievie sobě vydrúce a bojujíce sešli by se a ještě smluviti se chtějíce, rychtáři viny ve třech hřivnách bude odpoviedati.

O ušlechtilých údech

Ktož by koli druhému ušlechtilý úd uťal neb uřezal neb vyvrhl, jakožto oko, nos, jazyk, ruku, nohu neb některý tajný úd, a obviněn by byl, sám čtvrt s muži hodnými na kříži se očistí. Pakli přísahy neprovede, pokutu 14ti hřiven podstúpí, z nichžto deset dostane se uraženému, rychtáři tři, přísežným jedna. A ochromí li kto úd který druhému neb ohyzdu učiní mečem, nožem, dřevem neb kamenem neb jinú kterú přípravú a bude li se chtieti očistiti, sám třetí na kříži přisehne. Pokuta za ušlechtilý úd jest pět funtóv a smlúva neb složenie škody od starodávna má šacována býti k deseti kopám, z nichž sedm uraženému, rychtáři dvě a městu jedna má se dostati.

O pokutě modřin

Pro zbitie až do modřin rychtáři má zaplacen býti funt a zabitému dva, a kolik jest ran v počtu, tolikrát platí se pokuta předřečená.

Ktož se samého ochromí chtě

má od města puzen býti pod ztracením hlavy a tak rychtáři jest dosti učiněno.

O pokutách manželských

Žena nemuož viece súdem muži svému ztratiti než tři haléře, a chce li rychtář, to muož od nie vzieti.

O pokutách psancóv pro vraždu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).