Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

naměstek patnádctý den musil předjeti.

{Řezník maso veza na trh a kóže toho masa nevezl by, v čem odpoviedati má f. 20}meziřádkový přípisek mladší rukou

Kapitola o kupování a prodávaní

Ačkoli věci byly by Jindřichovy, avšak že dal moc Kunrádovi prodati ty věci na trhu, cožkoli od Kunráda v tom času, dokudž ta moc při něm byla v trhu, stalo se jest, toho Jindřich vedlé práva nebude moci odepřéti anebo odolati.

Opět ktož by dobrú vierú od nepravého pána, jehožto pánem nadál se jest býti, kúpil dno neb krunt aneb nětco jiného, z spravedlivé příčiny neb obdařenie dobrú vierú vzal by, líbí se přirozenému rozumu užitky, jenž přijal bieše, jeho býti za práci a péči, a protož přijde li potom pán a obdrží dno neb krunt, z užitkóv odtud vzatých nemuož žalovati. Pakli by kto vědomě cizím dnem vládl nebo jemu též puojčeno, užitek zajisté i se dnem, ačkoli ztráven by byl, nucen buď navrátiti.

Opět prodavač pro danú věc od narčenie má zpraviti, ačkoli při kupování toho jest nevyměnil neb z vlastnie zmienky o to neučinil.

Opět prodá li žena neb sluha věci pána bez jeho vědomie, žádný prodaj nebude, leč by toho potom pán potvrdil, aniž kupující prodavače muož k čemu přihnati vedlé práva.

O kupování koně

Kuoň ve třech dnech prodavači má vrácen býti pro dva nedostatky, jenž slovú dýchavice a ozkřivice, a kupujíciemu jeho penězi mají zase vráceny býti. Opět prodá li se dědina se pšenicí a nebyla zmienka učiněna o pšenici, pšenice bude prodávajícieho, neb jest jie nasiel. Ale jinéť by bylo, když by prodána byla hřebice súhřebie, nebo takového prodaje zároda jsúc v břiše klisici, že bez práce prodavače tudiež byla by počata, slušně má následovati; očitě také táž zároda nemohla býti viděna, když klisna bieše viděna.

O zvržení domu kúpeného

Prodá li se duom a peniez závdavní na svědectvie byl by dán, a jestliže před zaplacením domu nětco by v domu zkazil, jestliže potom kupující {prodavač}meziřádkový přípisek mladší rukou kúpenie {zvrže a}marginální přípisek mladší rukou odvolá, učině zkázu neb škodu, kupující v ničemž dlužen {viněn}meziřádkový přípisek mladší rukou nebude týmž právem, poněvadž odvolánie neb zvrženie trhu děje se od prodavače a ne od kupujícieho.

Nájemník nemuož prodati dědictvie

Opět purkrechtník {neb nájemník}meziřádkový přípisek mladší rukou nemuož prodati ani co odlučovati dědictvie, jímž vládne, leč s odpuštěním zvláštním páně. A vědomé jest, že kupovánie bez jistých peněz neb záplaty nemuož býti.

Při kupování a prodávaní mlčelivost škodí

Jakož se rozprávie o některakých dědiciech, jenž jsúce přítomni, dopustili sú se jednomu spoludědici celé dědictvie prodati a záplatu vzéti, nebo zdá se, že by

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).