Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

věci přestal. Ale ten, ktož stavěl, proti tomu prosil, aby zachován byl v témž právě, kteréhož všeliký člověk na svém dědictví užívá bez škody súsedské navýš a v hluboko stavě, což se jemu líbí. Tehda přísežní opatřivše stavenie súsedské nalezli sú, že by stavenie dělané stěnám súsedovým neškodilo, nebo ten, ktož stavie v slušné dalekosti, krumfešt svuoj od stěn súsedových kopá, protož ortelováno jest k jeho straně. A z toho muož vzato býti, že člověk na svém zboží zhóru navýš a dolóv vezpod pod zemi má odpuštění stavěti také studnu, prevét i jiné věci k svému užitku potřebné. Avšak při staveních, kteráž sú k jistým užitkóm připravena, a bývají prostřed trhu neb prostřed města neb jinde na obecniem kruntu, jakož sú masní krámové, chlebnice krámové a jiná stavenie k těm podobná, má toliko ta hlubokost a výše zachována býti, kterakáž jest zachovávána od staradávna.

Stěny prostřed stavenie neb duovod {dvoruov}meziřádkový přípisek mladší rukou obapolně {obojí}meziřádkový přípisek mladší rukou súsed {é}meziřádkový přípisek mladší rukou opravovati bude

Pakli by jeden požádal a druhý by odepřel opraviti, tehda ktož stěnu opraví, sám jie bude užívati, a druhý leč novú stěnu postaví k svému užitku, nemá práva užívati jie té stěny súsedovy, leč s jeho odpuštěním. Protož ačkoli stěna byla by obecnie oběma súsedoma, avšak poněvadž ten, jenž byl napomanut ji opraviti časně, když bylo potřebie, zmeškal jest, práva užívaní, kteréž prve měl, potom viece mieti nebude, a to právo trvá toliko do času té stěny, nebo když ona padne, jestliže ten, jenž jest prve opravy učiniti netbal jest, hotov by byl s súsedem jinú stěnu postaviti, dobude sobě opět k užívání té stěny práva starého.

Jestliže skrze vypálenie neb zpuštěnie o

stěnách mezi domy stavějících pochybováno bylo by,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).