Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nad střechu v povětřie mají vyvésti, aby pod střechú jsa přikryt rozejda se súsedóm škodu čině nepokoj by jim činil neb škodu.

O založení nové vsi a právu

Opět ten, ktož znovu ves vysazuje, muož lidem odjinud přichodícím dědictvie v takové vsi zapsati, ač by koli taká zbožie k takovým lidem nebyla dědičně připadla. Ale však ani ten, ktož sesedlý, ani pán vsi, ani sedláci ve vsi nemohú k své vóli ke škodě obecniemu právu zemskému nového práva sobě naleznúti neb ustanoviti, ale mají se poddati některému právu obecniemu a potvrzenému, jemuž jiné přísedície vsi jsú podddány.

Stavenie znovu proti rozkázaní rychtáře a přísežných nemá stavěno býti

Když mezi dvěma súsedy, z nichž jeden kúpil bieše duom od svého rychtáře, róznice za dlúhý čas bieše, přísežní z téhož města sú naučeni: cožkoli po zápovědi nového stavenie bylo by vzděláno, má zkaženo býti, nebo takáť jest moc zápovědi rychtářovy a přísežných, že před odpuštěním neslušie žádnému proti tomu učiniti.

Zápovied stavenie má býti v ten čas {i dělníku}meziřádkový přípisek mladší rukou

A netoliko tomu pánu, ale také i dělníkóm a což by kto v té zápovědi vystavěl, to má na svuoj vlastní náklad zbořiti, a ačkoli někomu mohlo by zbráněno neb rozkázáno býti, aby nového stavenie nedělal, avšak řiedké jest, aby jemu bylo bráněno, aby nevzdělával starého. Opět ač by kto stavěl se na obecnie cestě a na obci, muož rychtáři rozkázáno býti, aby nedopúštěl.

Opět všeliký, ktož stavie, muož prst, piesek, hlínu aneb což takových věcí jest, na ulici neb na cestu obecní, dokudž nevyveze, sypati a skládati bez všelijakého odporu súsedského.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).