Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<57r57v58r58v59r59v60r60v61r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vlastními penězi z truhly zavřené a vylámané byly by jemu od služebníka a děvky vzaty a uneseny, jakož jest přísežným, hned jakž jest ten skutek zvěděl, a truhlu vylámanú i miesto, kdežjeho i rytieřovi penězi ležiechu, k oku jest okázal, súzeno jest k straně měštěnína, že bez jeho zlé lsti to se jemu přihodilo bieše, svú přísahú to měl jest osáhnúti. {sestra Pezoltova žalovala na Jakle}marginální přípisek mladší rukou Protož ač by kto bez zlé lsti věc u sebe složenú ztratil, nemá platiti složené věci. Avšak ač by opět k němu ztracená věc přišla by, má ji navrátiti. A znamenaj, ten, u kohož věci bývají složené, má se varovati za to slibovati, nebo ktož zisku nemá s složenú věcí, také obtiežení neb břemene nemá číti.

Příhody o složené věci

Jestliže pytlík neb střiebro zapečetěné neb znamenané složil bych a ten, u něhož složeno bylo, proti mé vóli s tiem by se obieral a kupčil a ztratil by, žaloba z ztráty i z krádeže příslušie mi na něho. Opět ač by penězi {íze}meziřádkový přípisek mladší rukou nebo věc která, o kteréž mezi stranami jest súd, u smlúvce těch stran byla by složena, na jeho jest vóli, na tomto li čili na onom miestě vydá ji, pakli nebyla žaloba z miesta, tehda daj ji před rychtářem a přísežnými.

Opět kteréž věci příležie {případné}meziřádkový přípisek mladší rukou věcem složeným nejsúť složeny, jako byl li by člověk rúchem {oblečený}marginální přípisek soudobou rukou složen, rúcho nenie složené, ani ač by kuoň s ohlaví byl složen nebo sám kuoň složen byl. Ale jiná jest věc, když se die: skládám u tebe kuoň s ohlaví, jestliže nájem bude, aby vinna byla dána jako z nájmu.

Ale jestliže rúcho lazebníku dané ztraceno by bylo, ač zajisté žádné mzdy od chovánie rúcha nebéře, dlužen jest z složenie, neb lest muož učiniti, jestliže se uvázal v schovávanie. Pakli jest vzal mzdu, tehda dlužen jest z nájmu, ale jiná jest věc, ač by v jistbě, kdež se myjí, šaty byly

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).