Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<58v59r59v60r60v61r61v62r62v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zbavena, nébrž má jí dáno býti s pomocí práva neb súdu bez odporu všelijakého muže i dědicóv.

Věno kdy má placeno býti

Poněvadž věno přirovnává se mzdě tělem zaslúžené, téhož dne, kterýž manželstvie tělesným spojením bylo by skonáno, vedlé zpuosobu slibu má úplně býti zaplaceno.

Věno muož býti v mnohých věcech

Nenie potřebie, jakož některá práva chtie, aby věno toliko ukázáno bylo na zemi, totiž na dědictví zemských, nébrž jest li slíbeno naprosto na hotových penězech neb na jiných mohovitých věcech, muož ukázáno býti.

Věnem prvé žena má ujištěna býti nežli muž

Jestliže žena slíbila by muži deset a muž zase ženě slíbil by 20 f, žena k napomanutí muže nemá nucena býti, aby svuoj slib naplnila, leč by dřiev, ač žádá, slibem mužovým byla ujištěna.

Věnné zbožie po muži prvé má prodáváno býti nežli ženské

Ač by muž a žena při smlúvách manželských neb v manželství jsúc spojeni, věci nemohovité buďto naprosto neb pod jménem věna vespolek snesli, muž potřebú jsa hnut, prvé své zbožie nežli ženské má zpeněžiti plným právem, nebo pohlaví ženskému při takých věcech jakožto křehčejšiemu radějí má opatřeno býti. Také dobývánie statku jest snadnějšie muži nežli ženě. A nadto pak i živnosti vedlé veřeje chodicí hledati ženě hanebnějie a tieže jest než muži.

Žena pro věno nenieť paní statku

K otázce některakých jest usúzeno {nalezeno}meziřádkový přípisek mladší rukou, že když bude zaplaceno věno obojieho manžela, přietelé ženy nemohú muže právem nutiti, aby slíbil, aby věno nebylo umenšováno a utraceno, nebo muž jest věna i ženy pán a

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).