Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

v súdu vydal svědectvie pravdě, řečený Hašek žádal sobě nálezu, muož li jemu to co škoditi či nic, co by v tom bylo za právo. Na to bylo ortelováno: poněvadž Hašek u večer nebo jiný den nezpuosobil jest konšela pohnati nebo k súdu povolati, skrze to řečený Mikuláš od něho jest zproštěn, nebo zavitý súd nemá žádného odtahu neb prodlévanie.

Tatoť jsú práva váhy

Tatoť sú práva váhy olova sepsána, jakož se přísežným zdála spravedlnost příležeti, rozličných obyčejóv při váze pováživše a užívanie vedlé svědectvie přísežných starších. Cizozemec má dáti od centnéře olova neb jiného zbožie šest gr., ale měštěnín toliko čtyři gr. Opět každý měštěnín muož prodati své olovo po osmém neb šestnádctém dielu, jakož se váží. Opět od sekánie olova, jenž slove schroten,cizojazyčný text od centnéře mají dáni býti dva malá hl, od puol centnéře jeden haléř níže, přirovnávaje jedno k druhému. Opět měštěnín od láky oleje dá 2 malá, méně nic nebo níže, ale host čtyři, měštěnín od centnéře loje dá jeden malý, ale host 2 malá. Opět od druhého převažování centnéře každý daj 4 gr., a nad to odvezenie centnéře na vuoz 4 gr., kteréž také každý zaplatí od vloženie na vuoz.

O šenku za měsckú zdí

Zapověděno jest, aby žádný ve vsech, kdež jsú měštčí forverkové, neb za měsckú zdí žádného pitie nešenkoval, jinak ztratíť pitie i s sudem a rychtáři za pokutu zaplatí věrdunk.

Pokud biřic muož lidem spravedlnosti z dluhu dopomoci

Zřiezeno jest, že biřic každému člověku muož spravedlnost učiniti o 18 haléřóv a fentovati, za něžto jemu od obžalovaného toliko dva malá mají býti dána.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).