Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Na kterúžto věc bylo jest takto ortelováno, že řečení poručníci ubrmané neprovedli sú tak vyznánie, aby toho paní mohla požíti.

Věřitel jest první dědic

Dědicové a věřitelé súdili sú se o dědictvie ubrmannovo, každá strana listy a svědky chtiec svědomie potvrzovati, na to bylo nalezeno takto:

Muož li obžalovaný z trojí neb šestery viny jednú odpovědí odbýti

Měšťané kolínští psali sú takto: k trojí žalobě z dluhóv před námi učiněné a opět k trojí žalobě z protivenstvie druhému učiněných jednú odpovědí od obžalovaných jest odpověděno, protož tiežemeť, dokonale li a úplně li jest odpověděno. Jimžto odepsáno jest, poněvadž totéž slušie žalobníku, příslušieť také i obžalovanému. Zajisté však poněvadž sstupujíciemu a k jich straně milostivějie má se jmieno býti vedlé spravedlivé rady nežli k straně žalobníka, jestliže žalobce tři žaloby pod zpuosobem pořádným prožaluje, obžalovaný zachová týž zpuosob, dlužen jest odpověděti trojí odpovědí ovšem pro toto. Nebo častokrát žalobníci, což by jednú žalobú obsáhnúti mohli, často tři opatrné žaloby učiní k ulovení obvinněných, ale poněvadž lstivost a oklamánie žádnému nemají spomáhati, žádnému také nebuď dobroděnstvie práva odepřeno, protož konečně nalézajíce, vypoviedáme: jestliže obvinněný ke třem žalobám žalobníka jednú odpovědí obecní odpovie, to jest každú zvláště přimienie, kterážto odpověd slovo rozdělující v sobě zavierá, jako německy řka, ač by žaloba byla o penieze: ich pin im nychtes nich schuldigcizojazyčný text, t. {já nejsem jemu ničímž tiem povinen}meziřádkový přípisek mladší rukou neb slova těm podobná, ale což k prohřešilým: wes er mir schult gibt des pin ich unschuldigtcizojazyčný text. t. {v čem mne vinu dává, v tom sem já nevinný}meziřádkový přípisek mladší rukou,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).