Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nemuož býti odvoláno. {svědectví konšel nepovolané věci}marginální přípisek mladší rukou Pakli by nejsúc povoláni ani požádáni, na rynku neb v krčmě co slyšali, obžalovaný od nich muož odvolati své řeči před súdem. Jestliže by falešní penězi u některého muže počestného byli nalezeni, a jestliže ten die, že sú jemu ty penězi dáni od jiného muže dobré pověsti, odpoviedajíci sám sedm lépe moci se bude očistiti, nežli by jej žalobce mohl sám sedm přemoci. Pakli by seznal, že ty penieze vzal od mincieře, tehda sám sedm lépe muož mincéře přemoci, nežli by se mincieř sám sedm mohl očistiti.

O prošení prodlení potazu

Ve všech přech, kteréž před súdem přemietány bývají od hodu narozenie božieho až po ochtábiech velikonočních najprvní pátek, kterýžto den na zavitém súdě má býti seděno, všeliký člověk opětovánie neb obnovenie své pře moci bude mieti, jenž slove německy erhollung,cizojazyčný text t. prodlení potazu. {královský súd}marginální přípisek soudobou rukou Ale čtyři pře vymieňujem od súzenie neb přiesnosti tohoto práva, totiž vraždu, podávenie neb násilé panen, vinu falše peněz nebo sazeb, útoku na duom, jenž slove německy heimsuchen,cizojazyčný text z nichžto pro každú při bude li člověk přemožen, bývá života odsúzen. Jestliže se která z těch pří v den zavitého súdu dostala se k súzení, obvinněný moci bude své pře prodliti až do druhého najbližšieho dne. A opět od toho dne do dne třetieho, v kterýžto již beze všieho dalšieho prodlévaní musí ji dokonati, nebo skrze smlúvu neb řádem práv všecky pře tiem podobné týmž právem chcme, aby konány byly.

O falešných klíčiech

Slušné jest také, aby kterýž by koli kovář některému muži nebo ženě falešné klíče neb háky dělal, byl li by přemožen třmi, ruky zbaven buď.

O rúhačiech a lajíciech Bohu a Mariji panně neb svatým jeho

Všichni ustanovili sme jednostajně, aby ktož by koli Bohu, matce božie neb svatým jeho neb svátostem kostelním rúhal by se, papežským ustavením za sedm dní nedělních za řemen okolo hrdla bosý veden buď

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).