[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<29v30r30v31r31v32r32v33r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

lidu, aby prosili za Barrabáše, ale Ježíše aby zahubili. Mt27,21 I vece jim vladař: „Kterého chcete ze dvú, aby vám propuštěn byl?“ A oni vecechu: „Barrabáše!“ Mt27,22 I vece jim Pilát: „Což pak učiním s Ježíšem, jenž slove Kristus?“ Mt27,23 Vecechu všickni: „Ukřižován buď!“ Vece jim vladař: „I co jest zlého učinil?“ A oni pak viece volali: „Ukřižován buď!“ Mt27,24 A vida Pilát, že by nic neprospěl, ale viece by rozbroj byl, vzem vodu umyl jest ruce přede vším lidem a řka: „Nevinenť sem já krví spravedlivého tohoto, vy vizte.“ Mt27,25 A odpověděv vešken lid, vece: „Krev jeho na nás i na naše syny!“ Mt27,26 Tehdy propustil jim Barrabáše, ale Ježíše ubičovaného dal jim, aby byl ukřižován.

Mt27,27 Tehdy rytieři vladařovi přijemše Ježíše do radného domu, shromaždili sú k němu vešken zástup, Mt27,28 a svlekše jej, oblekli sú jej v plášť brunátný, Mt27,29 a spletše korunu s trnie, vstavili sú na hlavu jeho a dali sú trest v pravici jeho. A klekajíce na kolenú před ním, posmievali sú se jemu řkúce: „Zdráv, králi židovský!“ Mt27,30 A plijíce na něho, brali sú trest a bili hlavu jeho. Mt27,31 A když se jemu naposmievali, svlekli s něho plášť a oblekli jej v rúcho jeho. I vedli sú jej, aby byl ukřižován.

Mt27,32 A vyšedše nalezli sú člověka cyrenenského jménem Šimona, an se béře ze vsi, toho sú přinutili, aby vzal kříž jeho. Mt27,33 I přišli sú na miesto, kteréž slove Golgata, ješto jest popravné miesto. Mt27,34 I dali sú jemu píti víno se žlučí smiešené, a když jest okusil, nechtěl jest píti. Mt27,35 A když sú jej ukřižovali, rozdělili sú rúcho jeho mecíce los, aby se naplnilo, což pověděno jest skrze proroka, jenž die: Rozdělili sú sobě rúcho mé a o mój oděv metali sú los. Mt27,36 A sediece šetřili sú ho. Mt27,37 A vstavili sú na hlavu jeho vinu jeho napsánu: Tentoť jest Ježíš Nazaretský, král židovský. Mt27,38 A ukřižována sta s ním

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).