[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<30v31r31v32r32v33r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jeden člověk bohatý od Arimatie jménem Jozef, jenž i on bieše učedlník Ježíšóv. Mt27,58 Ten přistúpil ku Pilátovi a uprosil tělo Ježíšovo […]text doplněný editorem[299]…] Tunc Pilatus iussit reddi corpus lat.. Mt27,59 A vzem tělo Jozef, obinul je v plátno čisté. Mt27,60 I vložil do hrobu svého nového, kterýž bieše vytesal v skále. I přivalil kámen veliký ke dveřóm hrobovým a odšel jest. Mt27,61 A byla tu Maria Magdalena a druhá Maria, sediece proti hrobu.

Mt27,62 A druhý den, jenž jest po velikém pátku, sešla se kniežata kněžská a zákonníci ku Pilátovi Mt27,63 řkúce: „Pane, rozpomenuli sme se, že svódce ten řekl, ještě živ jsa: Po třech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kažiž ostřiehati hrobu až do dne třetieho, ať by snad nepřišli učedlníci jeho a neukradli ho a řekli by lidu: Vstalť jest z mrtvých. I budeť poslední blud horší nežli první.“ Mt27,65 Vece jim Pilát: „Máte stráž, jděte, ostřiehajte, jakž umiete.“ Mt27,66 A oni odšedše, osadili sú hrob, znamenavše kámen, s strážnými.

Kapitula XXVIII.

Mt28,1 V noci pak po sobotě, když již svítalo v neděli, přišla jest Maria Magdalena a druhá Maria, aby opatřile hrob. Mt28,2 A aj, země třesenie stalo se jest veliké. Neb jest anděl páně sstúpil s nebe a přistúpiv odvalil kámen a posadil se na něm. Mt28,3 A bieše obličej jeho jako blesk a rúcho jeho bielé jako snieh. Mt28,4 A pro bázen jeho zstrašili sú se strážní a učiněni jsú jako mrtví. Mt28,5 I odpověděv anděl, vece ženám: „Neroďtež se báti vy, neboť viem, že Ježíše, kterýž jest ukřižován, hledáte. Mt28,6 Nenieť ho tuto, vstalť jest zajisté, jakož jest řekl. Poďtež a viztež miesto, kdež jest byl položen pán. Mt28,7 A rychle jdúce, pověztež Petrovi i učedlníkóm jeho, žeť jest vstal z mrtvých a přejdeť vás do Galilee, tam jej uzříte; aj, předpověděl sem vám.“ Mt28,8 I vyšly sú rychle z hrobu, s bázní a s radostí velikú běžiece, aby zvěstovaly

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).