[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<8r8v9r9v10r10v11r11v12r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[10r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Mt10,1 A svolav dvanáste učedlníkóv svých, dal jest jim moc nad duchy nečistými, aby je vymietali a uzdravovali všecky neduhy i všelikú nemoc. Mt10,2 A dvanásti apoštolóv jsú jména tato: První Šimon[77]Šimon] + qui dicitur lat. Petr a Ondřej, bratr jeho, Mt10,3 Jakub Zebedeóv a Jan, bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matúš, zjevný hřiešník, Jakub Alfeóv a Tadeus, Mt10,4 Šimon Kananejský a Jidáš Škariotský, jenž i zradil jej.

Mt10,5 Těch dvanáste poslal Ježíš, přikazuje jim a řka: „Na cestu pohanskú nechoďte a do měst samaritánských nevcházejte, Mt10,6 ale radějí jděte k ovciem, které sú zahynuly, domu izrahelského, Mt10,7 a jdúce kažte, řiekajíce, žeť se jest přiblížilo královstvie nebeské. Mt10,8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné čisťte, ďábly vymietajte; darmo ste vzali, darmo dávajte. Mt10,9 Neroďte vládnúti zlatem, ani střie[b]označení sloupcebrem, ani peněz na pásiech vašich, Mt10,10 ani mošny na cestě, ani dvú sukní, ani obuvi, ani holi. Nebo hoden jest dělník pokrmu svého. Mt10,11 A do kteréhož koli města nebo kaštelu vejdete, otěžte se, kto by v něm hodný byl, a tu pobudete, dokudž nevyjdete. Mt10,12 A vcházejíce do domu, pozdravtež ho řkúce: Pokoj tomuto domu. Mt10,13 A bude liť zajisté dóm ten hodný, pokoj váš příjdeť naň. Pakliť nebude hodný, pokoj váš k vám se navrátí. Mt10,14 A ktož koli nepříjme vás aniž uslyší řečí vašich, vyjdúce z domu ven nebo z města, vyraztež prach z noh svých. Mt10,15 Zajistéť vám pravím, žeť lehčejí bude zemi sodomské a gomorské v den súdný nežli tomu městu.“

Mt10,16 „Aj, já posielám vás jako ovce mezi vlky, protož buďte opatrní jako hadové a sprostní jako holubice. Mt10,17 A vystřiehajte se lidí, nebť budú vás zrazovati v sněmiech a v zbořiech svých budú vás bi[10v]číslo strany rukopisučovati.

X
77Šimon] + qui dicitur lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).