[Solfernus]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 29, 67r–154r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka
<<<<<70r70v71r71v72r72v73r73v74r>>>>>
Skrýt ediční aparát

Mi[72r]číslo strany rukopisuchal archanjel řekl jest: „Spolusluhy jsme Pána, stvořitele našeho věčného, nebuď vám to divno, ani se o to rozpakujíc, rozmýšlejte, poslušenstvie a rozkázaní učiňte Pána Boha našeho. Neb viete to, že i jiné věci divné v nově staly sú se skrze veleslavnost jeho, jakožto stvořenie nebe a země, vod, zvieřat, ptactva a hovad a jiných divných věcí mnoho, i kto by je vypravil. A kterak se jest stalo, my nevieme. Protož hodnéť jest a slušné učiniti spěšně rozkázanie Pána našeho Hospodina.“ Tehdy Michal sám [s]text doplněný editorem svými anjely najprv klaněl se jest obrazu božiemu, potom všichni anjelé i archanjelé ze všech kóróv nebeských kromě kóru jediného, v kterémž Lucifer s svými anjely bieše. A Hospodin všemohúcí, držieše stvořenie své v moci rukú svých, okazuje je všem přebývajícím v říši nebeské. A ten den stala se jest slavnost veliká Bohu najvyššiemu od mocností nebeských a zpieváchu pieseň: „Požehnaný Pán Buoh náš a velikost milosrdenstvie jeho na věky věkóv, amen.“ I padechu k zemi všichni na tváři své řkúce: „Svatý jsi, Hospodine, stvořiteli náš, aniž kto moci bude roven tobě učiněn býti po všecky věky věkóv, amen.“

I stalo se jest, když Lucifer zaslyšal jest hlasu tohoto, že by žádný Hospodinu vrovnati se nemohl, vhlédl sám v krásu světlosti své, zapomanuv na všemohúcnost Najvyššieho, a v tom sobě pomyslil a řka: „Pokusím toho, budu li moci roven býti Najvyššiemu, poněvadž světlost nad jiné mi jest dána.“ Tehdy Michal uzřev, an se Lucifer neklaněl ani poctivosti Hospodinu které činil, divieše se tomu, i šel k němu a mluvil a řka: „Lucifer, proč ty zhrzieš učiniti rozkázaní Pána Boha našeho[s]našeho] naſſieho, aniž jsi sě klaněl stvoření božiemu vedlé rozkázanie jeho, aniž si se samému klaněl, ani piesně zpieval?“ I řekl jest Lucifer: „Jsi li ty poslednější obrazu tohoto božieho, klaněj ty se jemu, ale jáť sem od Boha ovšem stvořen, ale prvníť sem jeho, a protož nezdáť mi se poddávati nizšiemu a poslednějšiemu. Neb viem, Michale, že ty sám mně

X
snašeho] naſſieho
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).