[Solfernus]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 29, 67r–154r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka
<<<10<67r67v68r68v69r>>>>>
Skrýt ediční aparát
[67r]číslo strany rukopisu

Poněvadž všeliká múdrost od Pána Boha jest, zřiezenie všeliké slušné mocnosti slávy jeho spravují se, i nenie nepodobné, aby jeden druhého užíval v potřebnostech svých, neb Pán Bóh svět veškeren řádně a slušně zpósobiti k své vóli ráčil jest a moc nade všelikým stvořením sobě ostavil jest, aby jeho moci ižádná jiná moc rovnati se nemohla. Svědomá věc zajisté všem jest, že každý užívá moci své, ale shuory jemu pójčené od otce světlosti a nižádný všech mocností síly sobě obdržeti nemóž kromě jediné, kterémužto všemohúcnost zuostavena jest, počátku nemajíc ani skonánie, kterúžto všemohúcností jiné síly sě spravují. Já, zajisté z najhlúpějších a sprostných jeden a neumělý, poněvadž jiné řeči dospělost a umělost ode mne odstúpila jest, tak jednu řeč uměje, té ledva právě rozuměje, chtě naplniti vóli a rozkázanie všemohúcieho, což mohu v svém svědomí, abych hřivny své u mně dané bez užitka zase nenavrátil, práci a starost podniknúti se umienil při skládaní těchto knih. Ale ty, králi veliký, pane, poněvadž tobě dána jest čest a veliké panstvie a ty spravovati máš lid poddaný skrze múdrost svú, zajisté divné puotky mieti budeš, ne jako za času mladosti své, jenž si bez starosti chodil, čas svój u veselí mařil, ale rozumnosti tvé protivnosti úmysla smucovati tě bude netoliko skrze moc nepřátelskú, ale skrze známé, přátely a služebníky tvé a rozum ani smysl tvój k tomu stačiti nebude moci, jediné leč pomoc shuory dána bude skrze prosby a zaslúženie tvá. A pomni, že velikými věcmi vládneš od toho, jenž netoliko tě, ale vešken svět z ničehož stvořiti ráčil jest, a ze všeho toho počet máš učiniti, kterak a proč a kam a k kerému užitku jsi co vrátil a obrátil. A netoliko máš se řádně okázati v počtu bohatstvie tělesného, ale máš zjeviti a počet dáti Najvyššiemu z řeči své, co si kdy a kterak mluvil, dobře li čili zle, v časiech života svého. Protož budeš li sě Pána Boha báti, nebudeť umenšeno tobě všeliké dobré, ale dáť tobě Pán Bóh prospěch a štěstie v dobrém a budeš kralovati v štěstí a v bohatství. Nezapomínaj ta[67v]číslo strany rukopisu

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).