[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[118v]číslo strany rukopisusvatú Helenú jest nalezen. Najprvé byl nalezen od Adamova syna, jemužto Seth řiekali. A to se jest stalo v ráji, jakžto se píše v Nikodemově čtení, že když se byl Adam, první člověk, roznemohl, tehda Seth, syn jeho, před rajská vrata přišed, oleje milosrdenstvie prosil, aby otce pomazal. Jemužto se svatý Michal zjeviv řekl: Nepracuj nadarmo, neb toho oleje mieti nebudeš, jeliž se dokoná pět tisíc tři a třidceti let. V jedněch také římských kněhách jest psáno, jakž koli to písmo nenie potvrzeno, že svatý Michal Adamovu synu miesto oleje milosrdenstvie toho dřeva, ješto Adam zapověděné jablko shryzl, rózku ulomiv, dal a řka: Vsaď tuto róžku v zahradě. A kdyžť ovoce ponese, tehda tvój otec zdráv bude. A když se Seth, tu rózku vzem, domóv vrátil, nalezl, ano otec jeho Adam umřel i pochován. Tu rózku na jeho hrobě vsadil a od toho času rostla až do časóv krále Šalomúna. Tehda král Šalomún uzřev tak krásné dřevo, kázal je porúbiti, chtě je na okrasu své sieni udělati. Ale jakž praví to staré písmo, že to dřevo se nikdiež nepřihodilo, ale vždy neb přieliš dlúho, neb přieliš krátko bylo. Proněžto dělníci se rozhněvavše, jeden překlad z něho přes vodu učinili, aby přes ně lidé chodili. Potom když královna Sabba v krále Šalomúnova dvór přijela, to dřevo uzřevši, jakžto píše knieha Školastika, královi Šalomúnovi vzkázala a řkúc: Věz to, že na tomto dřevě jeden má ukřižován býti, pro jehožto smrt

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).