[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

kázal i ustavil po všem světu.

Třetie ten hod svatého Michala slove svítězenie, jakžto se o nich píše na rozličných miestech. Najprvé o tom jest psáno, že když měštěné, ti z Seponta to miesto na hoře zjevením svatého Michala nalezše, od bližších pohanských měst mnoho protivenstvie trpiechu, k boji se s nimi zamluvili. Tehda podlé rady biskupovy k boji se připravujíce, tři dni nábožně se postiece, své hospodě, se svatému Michalu snažně poručili. A třetie noci biskupovi svatý Michal se zjevil, k němu promluvil a řka: Nebojte se, neb nad svými nepřátely, vyndúc proti nim v takúto hodinu, silně svítězíte. A tak se stalo, když proti svým nepřátelóm tento lid z Seponta na pole silně táhnieše, tehda se hora svatého Michala jménem Garganus hrozným potřesením potřásla a veliká mrákota s velikú temností všicku horu obklíčila. Zatiem pojidú bleskoty převelmi hrozné, tak že šest set oděných lidí z jich protivníkóv mečem a hromem padli a sešli sú a jiní všickni svatého Michala archanjela moc uzřevše, svatú křesťanskú vieru sú přijeli.

Druhé svítězenie svatého Michala jest, jakžto se píše v kněhách Zjevenie svatého Jana, proti pekelné zvěři, diáblu. Neb jakžť jest brzo Lucifer, jsa v nebesiech v andělském přirození, přirovnati se bohu požádal, tak inhed svatý Michal archanjel, jenžto jest probošt nad anjelskými zástupy, Lucifera se všemi jeho povolníky s nebes vyhnal. A protož nedáno jim jest v nebesiech bydliti, neb sú provinivše, nebeskú světlost ztratili. Ani jim dáno na světě s lidmi bydliti, aby lidem přieliš nepřekáželi, ale u velikých temnic prostředku

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).