[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

v jehožto vaše obec s pomocí svatého Michala nad svými nepřátely boj jest obdržala, to se má státi. Pakli jest jinak svatému Michalu libo, toho máte nábožnými modlitbami na něm zjevenie prositi. To otec svatý Pelagius papež promluviv, s tiem biskupem a s jeho měšťany, nábožně se tři dni postiec, bohu se a svatému Michalu modlili, svatého Michala prosiece, aby jim ráčil zjeviti, co by z toho kázal učiniti. Tehda jedné noci svatý Michal biskupovi se zjevil a řka: Nenie toho potřebie, byšte kostel, jenžto sem já sobě sám posvětil, vy opět světili, ale druhý den se všemi lidmi v té skály jeskyni venděte a tu ke mně své prosby čiňte, neb mě v svých potřebách zvláštnieho pomocníka mieti budete. A toť vám znamenie, že když tam vendete, člověčieho obraza vyrytie v tu stranu na východ slunce na mramoře vyrytá naleznete. To zjevenie biskup znamenav, nazajtřie zjitra se všemi lidmi na tu horu všel, v té skály jeskyni všel. A tu tři oltáře, jeden na východ slunce a dva na poledne obrácena nalezl, črvenými stkvúcími plášti oděné. A tu s náboženstvím mše odslúživše, tělo božie všickni přijímali a zase se domóv s velikým utěšením vrátili. A ten biskup svatý kněží a žákovstvo tu nadal i ustanovil na věky, aby tu bohu a svatému Michalu slúžili. A to se děje až do dnešnieho dne. A v té jeskyni voda přečistá z skály teče, jížto ti pijí, kteřížto tu božieho syna přijímají. Proněžto těch časóv otec svatý papež ty i jiné divy uslyšav i znamenav, ten den na čest i na chválu svatému Michalu i všem svatým anjelóm slavně světiti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).