[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

i svatému duchu, všem řiekati ustavil. A potom zjednal epištoly a čtenie i rozličného pořáda sjednánie, který kdy rok do roka čísti zpósobiv, z Betlémě papežovi a kardinálóm poslal. A to jest vše potvrzeno až do dnešnieho dne. Potom skonav v starosti svá léta, byv živ na světě osm a devadesát let a šest měsiecóv skončal a blízko od božieho hrobu pochován.

Svatého Remigia biskupa

Svatý Remigius, jakž dávná kniha pokládá, krále franského i s jeho zemí na křesťanskú vieru jest obrátil. A mějieše hospodyni bohobojnú, té jméno bieše Godoldis, ta se velmi snažováše, chtiec svého hospodáře na křesťanskú vieru obrátiti, nemohla jest. A když po některém času syna měla, pokřtiti jeho chtěla, ale král nedopustil. Avšak ona dotad krále za to prosila, až jie jeho křtíti odpustil. A jakž brzo pokřtěn, tak inhed umřel. Proněžto král k nie vece: Již dobře vidíme, že váš bóh Ježíš chaterný bóh jest, jenž toho dietěte, skrze něhožto viera křesťanská mohla by se zploditi, nemohl jest jeho živiti. K němužto ona vece: Já sobě za veliký dar od mého boha mám, že mi mého prvorozeného syna k sobě pojem, bohatějšie královstvie, než tvé jest, jemu na věky dal.

A když potom opět počala a syna druhého urodila, jeho také pokřtiti kázala. A jakž brzo pokřtěn, tak se roznemohl, tak že se do jeho života rozpakováchu. K niežto král vece: Zajisté mdlého boha jmáš, všelikého ve jmě jeho křstěného živiti nemóže. A by jich tisíc urodiec pokřtila, všickniť zemrú. Avšak se jest tak nestalo, ale to dietě zdrávo z té nemoci vstalo a po svého otce smrti mocně kralovalo. Zatiem matka jeho přenábožná, vždy po tom stojieše, chtiec krále na křesťanskú vieru obrátiti, ale on se tomu všemi činy bránieše, avšakž potom, jakž bóh chtěl, vieru křesťanskú přijem, pokřtiti se kázal.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).