[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Tuto pak již o hvězdách a o planetách

Po hvězdách každá zpósoba se tiehne, neb některé hvězdy zpósobují materii, totiž tělo, některé zpósobují tvárnost, totiž duši, některé zpósobie z obú stvoření, totiž tělo i duše. Známokrok má dvanáctero zvěročestí, ješto po nich běhohvězdy, totiž planety aneb bludny, se točie. Prvá zvěročest slóve Skopnec, ta zpósobuje hlavu. A to bývá o svatém Řehoři, a o tom jest napřed psáno. Druhá jest Býkovec, o tom také jest napřed psáno. Třetie Dvabližnec, pak Rakonov, pak Levon, Dievkovna, Váhana, Štíropeň, Střelokol, Kozorožec, Vodnář, Rybnář. A to se svědomě dá na každém dietěti znáti, nebo pod kterú se zvěročestí počne neb urodí, té tvárnost sobě přijme. A toho jest znamenie, že jest velmi zlo púščeti krev z některého údu toho času, když jest Měsiec v zvěročesti toho údu. I řekl by snad někto, proč to bývá. Odpovědka, že to jest pro to, nebo Měsiec mokrost přidává, jako die mistr Ptolomeus a Avicena, že maso v noci vyložené na lunu ihned se zsmrdí a červy plodí. A najviec, když jest Měsiec v svém stavu pravém neb když jest Měsiec nový aneb počne nov býti, tehdy jest horek a mokr do téhodne. O tom jest napřed psáno. Laudemus Deus.cizojazyčný text

O témž a o okrotách takto

Osm okrot tvárnost zpósobují, že bude myslivý nebo lehký, neb duše přijímá všecky od nebeských okrot. S prvého nebe přijímá bytie a hýbanie, a najviec od okroty hvězdové, kteráž tváři dělí všech národóv. Druhá jest okrota Hladoletova, od té duše přijme rozum. Potom okrota Králomocova přidává jé velikosti a štědrosti. Okrota Smrtonošova dává vtipnost, Slunečná neb Slunečnářova okrota dává smysl a pamět. Okrota Ctitelova dává žádost, Dobropánova okrota dává rozkoš a radost, Měsiecova neb Měsiečnářova okrota dává hýbanie, počátek živosti neb živnosti. Protož když se sémě ssedne z suchostí a z studeností Hladoletovú,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).