[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<51v52r52v53r53v54r54v55r55v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

z stáda a skopce a beránka ročnieho v zápalnú obět Nu7,70 a kozla za hřiech Nu7,71 a k óbětem pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Ahiezer, syna Amisaddai. Nu7,72 Deň XItý knieže synóv Asser Feziel, syn Okranóv, Nu7,73 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú, ješto váží sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci sedmdesát závaží k váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,74 moždieř zlatý plný zápalu váže Xt závaží, Nu7,75 vola z stáda a skopce a beránka ročnieho v zápalnú obět Nu7,76 a kozla za hřiech Nu7,77 a k óbětem pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest obět byla Fezihelova, syna Okran. Nu7,78 Deň XIItý knieže synóv Neptalim Ahira, syn Henan, Nu7,79 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú vážéc sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci sedmdesáte závaží k váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,80 moždieř zlatý váže Xt závaží plný zápalu, Nu7,81 vola z stáda a skopce a beránka ročnieho v zápalnú obět Nu7,82 a kozla za hřiech Nu7,83 a k óbětem pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Ahira, syna Henan. Nu7,84 Tyto věci v posvěcení oltáře obětovány sú od kniežat izrahelských v deň, kteréhož posvěcen jest: nádob octových střiebrných XIIte, bání střiebrných XIIte, moždieřóv zlatých XIIte, Nu7,85 tak aby sto a třidceti závaží jedna nádoba octová střiebra měla a LXXt závaží jedna báně, to jest vóbec všech orudí z střiebra závaží dva tisíce a čtyři sta váhy svatyně. Nu7,86 Moždieřóv zlatých XIIte plných zápalu Xt závaží vážiece váhy svatyně, to jest spolu zlata závaží sto a XXti. Nu7,87 Volóv z stáda k óběti zápalné XIIte, skopcóv XIIte, beránkóv ročních XIIte i mokrých obětí jích, kozlóv XIIte za hřiech. Nu7,88 Obětí pokojných věcí volóv XXIIIIcietma, skopcóv LXt, kozlóv LXt, beránkóv ročních LXt. Tyto věci obětovány jsú na posvěcenie oltáře, kdyžto mazán jest. Nu7,89 A když vjíde Mojžieš do stánku zaslíbenie, aby se poradil s modlitebnú, slyšieše hlas mluviece k sobě z modlitebny, ješto bieše nad archú svědectvie mezi dvěma cherubínoma, odkavádž i mluvieše k němu.

VIII.

Nu8,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu8,2 Mluv k Áronovi a dieš k němu: Když položíš sedm svietedlnic sviecnových, [sviecen]text doplněný editorem na polednie straně zdvižen buď. To proto přikázal jest, aby svietedlnice proti studenému větru proti sobě patřily k stolu chlebóv posvátných proti té straně, na kterúž sviecen zří, svietiti budú mieti. Nu8,3 I učinil jest Áron a vstavil jest svietedlnice na sviecen, jakož přikázal byl Pán Mojžiešovi. Nu8,4 A totoť bieše učiněnie sviecnové z zlata klepaného tak prostřední kmen jako všecky věci, kteréž s obojích ratolestí bokóv pocháziechu. Podlé příkladu, kterýž ukázal jest hospodin Mojžiešovi, tak udělal jest sviecen. Nu8,5 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu8,6 Vezmi levity z prostředka synóv izrahelských a očistíš je Nu8,7 podlé toho řádu: Pokropeni buďte vodú očištěnie a oholte všecky vlasy těla svého. A když by omyli rúcha svá a očištěni byli, Nu8,8 ať vezmú vól z stáda a mokrú obět jeho, běl olejem skropenú. A pak vól druhý z stáda vezmeš za hřiech Nu8,9 a přiložíš levity před stánkem slibu, svolaje všecko množstvie synóv izrahelských. Nu8,10 A když by leviti byli před Pánem, položie synové izrahelští ruce svoji na ně Nu8,11 a obětovati bude Áron levity dar před obličejem Páně od synóv izrahelských, aby slúžili v službě jeho. Nu8,12 Levitové také položie ruce svoji na hlavy volóv, z níchž jednoho učiníš za hřiech a druhého v zápalnú obět Páně, aby prosil za ně. Nu8,13 I postavíš levity před obličejem Áronovým i synóv jeho a posvětíš hospodinu obětované Nu8,14 a oddělíš z prostředka synóv izrahelských, aby byli moji, Nu8,15 a potom ať by vešli do stánku zaslíbenie, aby slúžili mně. A tak očistíš a posvětíš jích k óběti Páně, neb darem dáni sú mně od synóv izrahelských, Nu8,16 za prvorozené, ješto otvierají všeliký materník v Izraheli, vzal sem je. Nu8,17 Neb mé jsú všecky věci prvorozené [synóv izrahelských]text doplněný editorem tak z lidí jako z hovad ote dne, kteréhož zbil sem všeliké prvorozené v zemi ejiptské, posvětil sem je sobě Nu8,18 i vzal sem levity za všecky prvorozené synóv izrahelských. Nu8,19 A dal sem je darem Áronovi a synóm jeho z prostředka lidu, aby slúžili mně za Izrahele v stánku zaslíbenie a modlili se za ně, aby nebyla v lidu rána, kdyby směli přistúpiti k svatyni. Nu8,20 I učinili sú Mojžieš a Áron i všecko množstvie synóv izrahelských nad levitami, které věci přikázal byl hospodin Mojžiešovi,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).