Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

odmlúvati, leč z dobré vuole chtěl by, aby pak i odpoviedal, avšak žalobci škody nenavrátí, nebo příhody neštěstie, jakož jest spálenie, vražda a těm podobné, viny nemají, jestli však se lstí v sobě nezavierají.

O žháři utiekajíciem

Popálený neb jemuž se ohněm stala škoda žháře uteklého na ciziem neb na vlastním soudu, když jest nebezpečenstvie času prodlenie, muož bez odpuštěnie rychtářova hledati a jieti a rychtáři jej dáti a tiem žádnými pokutami vinen nebude.

O žháři a znamení naň zavázaných

Jestliže by žhář bez znamenie zapálenie minulého, jakož jsú hlavně, chvoštiště, a budúcieho, jakož jsú listové a těm podobné, nezvázanými naň před soudem byl by postaven, skrze to žalobce od žaloby nebývá odehnán, aniž vinen bude pokuty platiti.

O žalobě pohořalých mnohých na jednoho o žhářstvie

Jestliže mnozí z pohořalých s rozmyslem spolu na jednoho žháře skrze jednoho z nich žalovali by, tehda jestliže by ten řádem práva a konečným úsudkem toho žalobníka odbyl, spravedlivě bude od jiných zproštěn.

Pán vsi nemóž zvláště žalovati o žhářství

Ačkoli pánu pohořalému zvláštnie škoda přihodila by se, avšak jestliže obžalovaný žhář z žhářstvie žalobě sedlákuov vedlé spravedlnosti odbyl by, pán té vsi nebude moci zvláště naň žalovati, neb nenie podobné, by žaloba sedlská tajná byla. Opět ktožkoli k straně žalobníka z žhářstvie před soudem osobně stojiece usilují řečí i skutky nebo radú, jej přechovávajíce a proň což mohú činiece, obžalovaného žháře odbude li, žalobníka právem znovu naň žalovati nemohú, a zvláště z žhářstvie jednoho času a na jednom miestě učiněného. Ale jinéť by bylo, jestliže by snad z žhářstvie jiný čas a v jiném miestě učiněného počali žalovati, a zvláště jestliže z takové žaloby budúcie při prvniem soudu před soudem jmenovité osvědčenie jsú učinili.

O vězniech pro žhářstvie

Bude li kto pro zapálenie lapen neb pro žhářstvie, ohněm zahyne. Pakli by zapálil a utekl a potomky lapen byl, činil li jest před tiem pohróžky pálenie, sedmi muži bude přemožen. Pakli dobrovolně v soudu stane, sám sedm se očistí, pakli by při utiekaní lapen byl, opět sedmi muži bude přemožen.

V času zapálenie učiní li kto krádež,

jenž by vážil čtyřidceti peněz, buď oběšen.

Pakli kto ty časy druhého ranil by,

přemožen jsa třmi svědky, sťat buď. Pakli by kto ty časy, když hoří, při ohni nahým mečem chtěl koho raniti, přemožen jsa dvěma svědky, ruky zbaven buď. Ale jestliže kto druhému hruozí pálením před ctnými muži a oni to slyšie, ten, jemužto pohruožku činil,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).