[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<4v5r5v6r6v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[6v]číslo strany rukopisu

[395] Vy jste mladým žáčkóm viděti hodné.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Postrpalku, mohl by mluviti tišě,

až by sě obořily[ef]obořily] zborzẏlẏ[38]z podtečkováno a o nadepsáno nad ním chyšě.

Postrpalk dicit:cizojazyčný text

Rubíne, by ty[eg]ty] thẏ mój rod znal,

snad by na mě lépe tbal.

Rubinus ad eum:cizojazyčný text

[400] Postrpalku, dáš li mi svój rod znáti,

chcu já na tě[eh]] thye lépe tbáti.

Postrpalk dicit:cizojazyčný text

Rubíne, chceš li o mém rodě slyšěti,

to tobě chcu pověděti:

Má střícě oba,

[405] Soba i také Koba,

prodáváta hřiby, hlívy,

i také hlušicě, slívy[ei]slívy] ſluwy,

často chvostiště prodáváta,

protoť[ej]protoť] Prothoth velikú čest jmáta.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

[410] I což[ek]což] czos[39]s nadepsáno ty, žebráče chudý!

tkajě sě sudy i onudy

pravíš mi o své rodině?

Jáz[el]Jáz] Yas tobě[em]tobě] thobẏe lepšie povědě,

to, ješto lepšie vědě.

[415] Má teta[en]teta] theta Vavřěna

byla v stodole zavřěna

s jedniem mnichem komendorem

bliz[eo]bliz] Blẏs pod jeho dvorem;

a má strýna Hodava

[420] často kysělicu prodává;

dřieveť[ep]dřieveť] Drzẏeweth jest krúpy držěla,

protoť[eq]protoť] Prototh jest velikú[er]velikú] welykẏ čest jměla.

Fi! Kde bych sě stavil,

bych tobě veš svój rod vypravil!

[425] Tebe[es]Tebe] Thebe bych všie cti zbavil,

a sebe bych za jednu planú hnilicu nepopravil.

Náhle přěstaň, nevolaj mnoho,

nebo zlým uživeš toho!

Přěstaň, nebo tě přěvrácu

[430] žíly, kosti tiemto kyjem[et]kyjem] kygyem v tobě[eu]tobě] thobye zmlácu.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Cné panie, na to[ev]to] tho[40]h později vyškrabáno vy ničs netbajte […]text doplněný editorem[41]pokračování se nedochovalo

X
efobořily] zborzẏlẏ
egty] thẏ
eh] thye
eislívy] ſluwy
ejprotoť] Prothoth
ekcož] czos
elJáz] Yas
emtobě] thobẏe
enteta] theta
eobliz] Blẏs
epdřieveť] Drzẏeweth
eqprotoť] Prototh
ervelikú] welykẏ
esTebe] Thebe
etkyjem] kygyem
eutobě] thobye
evto] tho
38z podtečkováno a o nadepsáno nad ním
39s nadepsáno
40h později vyškrabáno
41pokračování se nedochovalo
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).