[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<4r4v5r5v6r6v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[6r]číslo strany rukopisu

ale pro veliký smutek vám

[360] za dvě hřivně zlata dám.

Uxor mercatoris dixit contra eum ricmum:cizojazyčný text

I kam, milý muži, hádáš,

že sě mladým nevěstkám slúbiti žádáš,

že takú mast za dvě hřivně zlata vykládáš?

I co pášeš sám nad sobú

[365] i nade mnú, chudú ženú?

Proto[dr]Proto] Protho ty[ds]ty] thẏ lkáš chudobú

a já také, hubená, s tobú,

nebo je to mé vše úsilé,

a já sem vydala na niej své obilé.

[370] A to jie neponesú ty[dt]ty] thẏ panie

dřieve, než[du]než] nes mi hřivny tři zlata dadie.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Mnohé ženy ten[dv]ten] then[30]h později vyškrabáno obyčěj jmajú[31]u později částečně vyškrabáno a změněno na i,

kdy sě zap’ú, tehdy mnoho bajú[32]u později částečně vyškrabáno a změněno na i;

takež[dw]takež] Takes tato[dx]tato] tatho[33]h později vyškrabáno biednicě nešvarná

[375] mluví vešdy slova prázná.

Zapivši sě mluvíš mnoho

a juž[dy]juž] gẏus[34]u později vyškrabáno zlým uživeš toho,

nebo co ty jmáš do toho[dz]toho] thoho,

že mě opravuješ velmi mnoho?

[380] Radilť bych, aby přěstala,

mně s pokojem býti dala;

pakli toho nepřěstaneš,

snad ode[35]nad d nadepsáno t mne s pláčem vstaneš.

Náhle oprávěj svú[ea]svú] ſw přěslicu,

[385] nebť[eb]nebť] Nebth[36]h později vyškrabáno dám pěsťú[37]u později vyškrabáno po tvém lícu!

Uxor clamat:cizojazyčný text

To li je[ec]je] gẏe mé k hodóm nové rúcho,

že mě tepeš za mé ucho?

Pro mé dobré dávné dienie

dáváš mi políčky za oděnie;

[390] pro mú vešdy dobrú radu

zbil s mi hlavu jako hadu.

A to sě juž[ed]juž] gẏus chcu s tobú rozděliti nebo rozlúčiti,

tě všěm čertóm[ee]čertóm] czerthom poručiti.

Pustrpalk dicit ricmum:cizojazyčný text

Vítajte, vy panie drahné!

X
drProto] Protho
dsty] thẏ
dtty] thẏ
dunež] nes
dvten] then
dwtakež] Takes
dxtato] tatho
dyjuž] gẏus
dztoho] thoho
easvú] ſw
ebnebť] Nebth
ecje] gẏe
edjuž] gẏus
eečertóm] czerthom
30h později vyškrabáno
31u později částečně vyškrabáno a změněno na i
32u později částečně vyškrabáno a změněno na i
33h později vyškrabáno
34u později vyškrabáno
35nad d nadepsáno t
36h později vyškrabáno
37u později vyškrabáno
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).