[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r–1v2r2v–3r3v4r>>>>>
Skrýt ediční aparát
[1r]číslo strany rukopisu

Rubinus acurrens dicit ricmum:cizojazyčný text

Seď, mistře, seď jáz[a]jáz] ẏaſ k tobě běžu,

snad sě tobě dobřě hoźu.

Mercator:cizojazyčný text

Vítaj, milý Idonechu!

dávě ľudem dosti smiechu.

[5] Pověz[b]pověz] Powẏeſ mi, kak ti dějú pravé jmě,[1]přehozený slovosled, má být „kak ti pravé jmě dějú“; v rukopise snad se znaménkem změny slovosledu

ať s tobú cěle sděju.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Mistře, jsem ti dvorný holomek,

dějúť mi Rubín z Benátek.

Mercator dicit ricmum:cizojazyčný text

Pověz[c]Pověz] Powyes mi to, Rubíne,

[10] co chceš vzieti ote mne?

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Mistře, od tebe chcu vzieti hirnec kysělicě

a k tomu tři nové lžícě;

móž li mi to od tebe přijíti,

chcu jáz[d]jáz] yas ovšem tvój rád býti.

Mercator dicit:cizojazyčný text

[15] Rubíne, to ti vše jáz[e]jáz] ẏaſ rád dám

co jsi potřěboval sám;

jedno na to všdy ptaj

a těch miest pýtaj,

kde bychom mohli svój krám v…[2]torzovité slovo

[20] a své masti draho prodati.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Mistře, hyn jsú miesta sdravá,

a v nich jest krásná úprava,

tu rač své seděnie jmieti

a své drahé masti vynieti.

Item Rubinus:cizojazyčný text

[25] Mistře, vstúpě na tuto stolic’u,

posadiž k sobě svú ženu Holic’u[3]y nadepsáno nad cz. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Deinde cantet cantionem cum Pustrpalko sic:cizojazyčný text

Seď, vem přišel mistr Ipokras

de gratia divina,cizojazyčný text

nenieť horšieho v tento čas

[30] in arte medicina;cizojazyčný text

komu která nemoc [1v]číslo strany rukopisuškodí

a chtěl by rád živ býti[4]ty nadepsáno,

on jeho chce usdraviti,

žeť musí dušě zbýti.

Rubinus dicit ricmum:cizojazyčný text

[35] Poslúchajte, dobří ľudie,

mnoho vám radosti přibude,

těch novin, jěž vám povědě,

jěž velmi užitečné vědě.

A vy, baby, své šeptánie

[40] puste i vše klevetánie,

v čas ti milčěti neškodí;

poslúchajtež[f]poslúchajtež] Poſluchaẏtes, dobřě vem hodí.

Přišelť[g]Přišelť] Prziſelth je host ovšem slavný,

lékař múdrý, chytrý, dávný,

[45] vám bohdá na vši útěchu.

Nenieť[h]Nenieť] Nenyeth nic podobno k smiechu,

což[i]což] Czos prav’u, věřte mi jistě,

jakžto[j]jakžto] Ẏakſto róžcě na siej tistě.

Ni v Čechách, ni u Moravě,

[50] jakžto[k]jakžto] Ẏakſto učení mistři pravie,

ni v Rakúsiech, ni v Uhřiech,

ni u Bavořiech ani v Rusiech,

ni u Polaniech[l]Polaniech] palanẏech, ni v Korutaniech –

právěť[m]právěť] Prawẏeth vešde jeho jmě světie,

[55] krátcě řkúce, po všem světě,

nikdiež[n]nikdiež] Nykdyes jemu nenie rovně,

kromě žeť pirdí neskrovně.

I jmáť[o]jmáť] gmath také drahé masti,

ježť[p]jěžť] Gẏezth jest přinesl z daleké vlasti,

[60] jimiž[q]jimiž] Gymyſ nemoci všeliké,

rány kakož[r]kakož] kakoſ koli veliké

zacělí bez[s]bez] beſ pomeškánie.

Bóh jeho poraz, ktož[t]ktož] ktoſ jho hanie!

Ktož[u]Ktož] Ktos je boden nebo sěčen[v]sěčen] ſẏeczẏen

[65] neb snad palicěmi měčen,

neb snad jmá li v svém ušě zpáry,

příde li k mému mistři s dary,

X
ajáz] ẏaſ
bpověz] Powẏeſ
cPověz] Powyes
djáz] yas
ejáz] ẏaſ
fposlúchajtež] Poſluchaẏtes
gPřišelť] Prziſelth
hNenieť] Nenyeth
icož] Czos
jjakžto] Ẏakſto
kjakžto] Ẏakſto
lPolaniech] palanẏech
mprávěť] Prawẏeth
nnikdiež] Nykdyes
ojmáť] gmath
pjěžť] Gẏezth
qjimiž] Gymyſ
rkakož] kakoſ
sbez] beſ
tktož] ktoſ
uKtož] Ktos
vsěčen] ſẏeczẏen
1přehozený slovosled, má být „kak ti pravé jmě dějú“; v rukopise snad se znaménkem změny slovosledu
2nečitelný text
3y nadepsáno nad cz
4ty nadepsáno
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).