Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<76v77r77v78r78v79r79v80r80v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O věčiech přieběziech Vladislavových v starosti a o róznici mezi kniežaty v zemi o vládanie

{Tomáš kanturienský umučen}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto sedmdesát a jedno Tomáš kanturienský arcibiskup umučen, jehož divové všemu světu obhlášeny byly.

{Na Strahově Vladislav komňatu učinil}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto sedmdesát a tři král Vladislav star a hrochadlen jsa, vida, že již jiezdam a zpravovánie obecného dobrého stačiti nemóže, toho času takú radu nalezl i vymyslil sobě, jež sě jemu tehdy zdáše dobrá, ale potom byla jest příčina jeho všeho úsilé a práce, neb Fridrika syna svého všie zemi slavně miesto sebe pánem učinil, jedinké Budišín a některé zbožie k tomu k své potřebě sobě ostaviv. I učinil sobě komňatu na Strahově tu, ješto nynie opatovi jistba jest, chtě tu bydleti a dokonánie života svého u pokojíku čekati. Ale kakžkolivěk tento Fridrik ciesařóv bieše rodič velmi milý a mnohých bojich u Vlaších poznaný, však kterakž bez jeho viny přihodilo sě, že v krátkém času mnozí páni čeští odvrátili sě od něho hledajíce té příčiny, kterak by zabiti jeho mohli a jiného sobě za pána mieti. Kakžkolivěk to dlúho sě tajilo, však tiemto činem potom sě zevilo. Byl jest Oldřich syn starého Soběslava jakžto běhún k ciesařovi, byl z svými i měl mnoho v Čechách některých částky v zemi prositi a bratru svému, jenž u vězení třinádcté let bieše, sproštěnú z toho vězenie býti. S tiem tak ten Oldřich mdlobu Vladislavovu vzvěděv, že syna svého na stolici po sobě usadil, panovánie jal sě lekati, kterak by k zemi přišel. I prosil ciesaře, aby sě již nad ním smiloval v tento čas a aby bratra jeho z vězenie propustil, prosil. Jemužto ciesař takú dal odpověd: „Když Vladislav mohl zemi zpravovati, nechtěli smy tebe pro jeho vieru a dávné přietelstvie uslyšeti. Ale když již mdlobú jsa nadtrápen bez našie rady synu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).