Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

byl a řka: „Již nikakž nezahladím potopami vodními stvořenie všelikterého. A takž pak položím duhu mú v oblaciech nebeských i bude ta znamenie zaslíbenie mezi mnú a mezi zemí.“ Ale oni brze nedoufanie k Bohu majíce, bojiece opět budúcie potopy, pro bázeň města a věže na velmi velikú výsost dělati jsa sě snažili. Tehdy pak všemohúcí Buoh, treskče jich nemúdrost a velebnost v své Božské moci ukazuje, na tom miestě ihned jazyky jich ve dva a v sedmdesát řečí rozdělil jest. A proto ta jistá věže jmenována jest Babel, ješto sě vykládá „jazykóv poháněnie“. Tu jest na tom miestě jedna řeč slovanská, ješto nakázaným příslovím slovanská slove, počátek svój vzala, od kteréžto jistě řeči lidé toho jazyka Slovanové jsú nazváni, nebo v jazyku jich slovo latině sě die verbumcizojazyčný text a slova latině verbacizojazyčný text slovú. A takž od slova nebo od slov nazváni jsú ti lidé Slované.

O próchodu těch lidí a o osobení zemí rozličných

Proněžto ti jistí Slovanové odšedše z toho jistého pole Sanar, jdúce skrze kaldejskú zemi. I přišli jsú do té země, v niežto nynie Řekové přebývají. Potom další próchod činiece jedniem mořským výtažkem podlé věčieho moře vešli jsú do Byzance, ješto nynie Konstantinopolis slove, a do těchto, to jest: do Bulgarie, do Bazie, do Sernie, do Dalmacie, do Charvácie, do Boziny, do Korintie, do Štyrie a do Karnioly, v kterýchto zemiech až do dnešnieho dne přebývají. Takž pak i byl jeden člověk v Charváciech jménem Čech, jenžto pro vraždu nad jedniem pánem znamenitým učiněnú z těch krajin z Charvácké země postúpiv z bratry a s tovařiestvem svým bral sě jest hledat sobě vlasti nové, v niežto bezpečně bydliti mohl. A tak s miesta na miesto bera sě až k Dunaji

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).