Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<19r19v20r20v21r21v22r22v23r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

totíš aby učenie ústy i dobrým příkladem lidem ukazoval.“

A s tiem odpuštěnie vzemši inhned, jakž jest ji přikázáno bylo od Jana papeže, podlé rady vévody Boleslava a abatyše učinivši radu z bratřím svým Boleslavem kostel svatého Víta biskupu budúciemu jsú přijednali a kostel svatého Jiřie na hradě sestra Boleslavova milostného Maří k abatyství jest zpósobila a v něm sama abatyší najprvnější sě učinila, jakž otec svatý papež Jan zjednal byl a potvrdil.

O volení a ustavení prvého biskupa pražského

{Ditmar prvý biskup Sasíc}textový orientátor

Léto od narozenie Božieho po devieti set po šestidcát a po osmi byl jest jeden kněz těch časóv z Sas mnich potvrzený, muž velmi krasné řeči a velikého uměnie jménem Ditmar, ješto před tiem časem do Prahy přišel bieše na pút, kterýžto Ditmar u milostného Boleslava vévody českého všel jest u velikú známost a také že řeč slovanskú dobře umějieše, proto jest jeho vévoda Boleslav násilně velmi miloval a tak s obecným povolením všeho zákonstva toho jistého kněze Ditmara mnicha biskupem pražským prvým sobě vzvolil. A tak vzvoliv jeho i poslal jeho k Otovi ciesařovi, jenž jest byl syn Jindřichóv ciesařóv někdy řečeného z svými listy, aby jej u biskupstvie ráčil stvrditi, neb toho času ciesař tu moc jmějieše a tak to jisté potvrzenie mohučskému svú mocí činiti porúčieše. Kterýžto listy o potvrzenie i zvolenie biskupovo od Boleslava od vévody českého ciesař uzřev a vznamenav, toho jistého kněze Ditmara na to biskupstvie posvětil, jehožto ciesař byl již potvrdil. A když podlé přikázanie ciesařova takž, jakž on přikázal byl, biskup Ditmar posvěcen, k vévodě svému Boleslavovi milostnému do Prahy sě jest vrátil a tak po tom vracení do kostela svatého Víta na Praze jest uveden a na stolici biskupově posazen. Potom ten jistý Ditmar biskupstvie své užitečně, ctně a právě jest zpravoval a tak pak ne po mnohých časech sčestně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).