Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<12v13r13v14r14v15r15v16r16v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a o zpravování a o umučenie svatého Václava

Potom pak přemrzká zlostnice ta jistá Drahomíra hněvajíc sě, rydala sě jest na věrné Krále nebeského křesťánky. Ale syn pak jejie prvorozený svatý Václav naučenie a viery křesťanské potvrzenie babky své svaté Lidmily silně jest držal, křesťánky, ješto sě rozprchli biechu, vhromadu svolávaje a jim všem skutky milosrdné ukazuje, múky a vína ke mši svaté svýma rukama a svým úsilím vlastním dobýváše, mlátě pšenici a hrozny vinné vydavuje rukama svýma i obětováše, aby čest a chvála Bohu rozšířena byla. Nesl jest také na svú ramenú svatú vdovičkám, sirotkóm i jiným nedostatečným drva a jinú potřebu času nočného. Potom pak v tom času jistém vévoda kúřimský vida pokoru svatého toho muže, vzhrzal ji jest a povrhl zasě zemi jeho a vévodstvie, jal sě jest nátiskóv činiti a ji hubiti tak. A že jako připuzen jsa svatý Václav zástup lidí sebrav lid svój chtě obrániti pevně na poli utkal jest jeho. Jímžto vévoda kúřimský i s jeho zástupem vzhrzel jest, a tak potkav jeho vzkázal jemu, boj s ním chtě vzieti. Jemužto svatý Václav poslal jest posly a řka takto: „Když žádáš vévodstvie mé jmieti, proč by tito zbiti byli u boji, nad nimižto ty panovati žádáš? Jať nežádám nad tvými krve proliti, ale když žádáš sě mnú jmieti boj, přemóžeš-li mě samého jediného, a tak nad těmito nade všemi nad mými panovati budeš. Pakli já tě přebojuji svým životem, nechať také všickni tvoji panstvie mému poddáni budú.“ Vévoda kúřimský velmi vesele pod tú jistú zámluvú smluvil s ním sám a sám bojovánie, zaručiv toho boje dostánie s obú stranú obojieho vojska. Toť již nadál sě, naň hledě a na jeho pokoru, by jemu snadně přišlo jeho přebojovati. Naliť pak Duch svatý silnější byl bojovník, jenž v něm přebýváše. A když již oba s obú stranú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).