Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<9v10r10v11r11v12r12v13r13v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a potom jest umřel, na jehožto miesto vstúpil jest syn jeho Hostivit maje ho z to miesto, pak také po jeho smrti vstúpil jest syn jeho Bořivoj, jenž jest byl prvý křesťan v české zemi. Až do tohoto miesta tato kronika jest popsána jakžto o těch pohanských, jenžto viery křesťanské neměli a také i nenie léty Božími rozdielena. Ale již nynie, jakž najlépe moci bude býti, pod léty od Božieho narozenie rozdělena bude.

Tuto sě počíná o Bramburciech, neb kronika brambuřská k české jest přirovnána a přijednána v rozličných miestech rozličnými časy podlé dřéve řečeného ciesaře Karla zjednánie

Jakožto kronika bramburská líčí a kronika Martinova tak řečeného skladatele vypravuje a sjednává sě léto od narozenie syna Božieho po osmi set let a po sedmmezcietma, když v bramburském markrabství lidé ještě biechu smiešeni Slovanové a Sasícové pohanských obyčejóv nadržiec sě a modlám modléc sě, král římský Jindřich řečený syn Otóv vévody saského zdělav stany na ledu a tak Bramburky mocně vybojoval a všecky vlasti podlé Labe svému panstvu podrobil jest eccizojazyčný text.

Léta Božie osm set devadesát a čtvrtý. Bořivoj vévoda český křesťan jest z ženú svú svatú Lidmilú od svatého Metudia moravského arcibiskupa za těch časóv, v nichžto Arnolfus ciesařem byl, a ten jistý křest návodem krále Svatopluka v Velehradě v tom městě stal sě jest. Neb toho času vévoda český pod moravským králem jest byl, těch časóv pod krále moravského mocí byla sta těto dvě země, to jest Polsko a Rusko. I jest také znamenati, že těch časóv Velehrad byl jest hlava všie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).