Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<40v41r41v42r42v43r43v44r44v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Chytrost jakž vzala listy i jela, súcí oděná rúchem brunátným, i se vší čeledí svú a majíc s sebú jezdce a upřímo cestou jede k branám rajským a tu na cestě mnoho příhod pro zlé cesty měla. Ale pro to se nerozpáčila, až vždy dojela. Jakož potom uslyšíte.

Ale nedomnívaj se žádný, by po odchodu od stolice Boží Pravda s sestrami svými tak zanedbalé byly, by také o své při nic dále nerozmlúvaly, ani působily, neb řekly jsú: Sluší nám na naši při promluviti a to rozvážiti, co by nás potom potkati mohlo a k čemu naši při vésti chcem. Neb znáti muožem, že ne v jedněch slovích hned konec míti budem, ale v mnohých pohádkách. I jest hodné o to nám rozmluviti, abychom hotovy k tomu byly. I seděly sú v pokoji paní Pravdy pořádně po starších, jakož napřed položeno jest, každá na svém místě. A paní Pravda prosila jest sestr svých, řkúc: Milé sestry, račte mluviti lásky vaše a jáť poslechnu. „Neb chváliti tě budu, Hospodine, nebo rozhněvals se na mne, obrátila se jest prchlivost tvá i utěšils mě. Aj, Buoh, spasitel muoj, s doufáním činiti budu a nebudu se báti. Neb síla má a chvála má Hospodin a učiněn mi jest v spasení. Vážiti budete vody v radosti z studnic spasiteli. A díte v ten den: Chvalte Hospodina a volajte k jménu jeho. Oznamujte v lidu nálezky jeho, pomněte, že jest vysoko jméno jeho. Zpívajte Hospodinu, neb jest velebně učinil, zvěstujte to vší zemi. Raduj se a chval ty příbytku Sion, neb veliký uprostřed tebe svatý Izraheluov.“

Tuto sestry přišedše od první žaloby na Lež učiněné, sedí spolu, rozmlúvajíce o pře své. A najprvé počíná řeč Múdrost, a potom jiné, pořád každá zvlášt.

Kapitola 59

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).