Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

A pakli dietě se okáže oběma nohama doluov a ruce nahoru stažené, jakož tato figura ukazuje, tehdy bába musí pilnost mieti, aby, možné-li jest, dietě obrátila hlavú doluo a pakli nemožné, tehdy bába musí nožičky dietěti nětčím měkkým spolu svázati a potom pomalu napomáhajíc potahovati k vyjití dietěte. A toto jest nebezpečný porod.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

A pakli dietě nejprvé vychází jednú nohou, tehdy musí mátě dietěte znak lehnúti, hlavú doluov a nohama nahoru. A bába pomalu dietěti pomáhati a nohu zase lehky vpraviti a mateři kázati se váleti, až by dietě hlavou doluo se obrátilo, a tepruv zase na stolici sednúti a pomáhati, jakož nahoře oznámeno.

Pakli dietě nechtělo se obrátiti v životě mateře své, tehdy bába musí druhú nožičku jemu zpraviti, jakož toho jinde zpráva jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Jestliže by dietě vycházelo bokem, tehdy bába musí dietě zpraviti tak, kterak přirozeně leželo, jakož toho všeho ona vědoma býti musí. A pěkně nakládati s dietětem aby k chromotě nepřišlo.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Pakli by dietě s rozkřídlenými nohama vycházelo, tehdy bába má dietěti pěkně nohy zapraviti. A vždy na to pamatovati, muož-li k tomu přivésti, aby ruce ztažené byly doluov podlé bokuov, jakož nahoře často oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Když by se přihodilo, že by dietě sehnutýma nohama a kolénkoma vycházelo, tehdy bába rovně též má učiniti a vpraviti, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Přihodilo-li by se, že by jednu ručičku dítě při porodu vně mělo, tehdy bába musí za raménko dietě vzíti a rukú obrátiti. Neb bude-li jinak chtieti napraviti, tehdy ruku jemu zláme aneb o život dietě připraví.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Též kdyby oběma rukama nejprvé vycházelo, musí bába za raménka dietě vzieti a ruce pomalu zpraviti doluov, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Toto všecko nepřirozený porod jest a nebezpečný, protož bába musí při tom rozumná a zkušená býti, aby připomáhala dietěti hlavú doluov a vždy na to pomněti, olej liliový aneb sádlo husí při sobě mieti.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).