[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Tob13,16 a zlořečeni budú, kteříž potupili jsú tě, a potupeni budú, kteříž rúhali jsú se tobě. Dobrořečeni budú, kteříž stavili jsú tě. Tob13,17 Tehda veseliti se budeš v syních tvých nebo všickni dobrořečeni budú a shromážděni budú ku Pánu. Tob13,18 Blaženi jsú všickni, kteříž milují tě a kteříž radují se nad pokojem tvým. Tob13,19 Duše má dobrořeč Pána, neboť vyprostí Jeruzalem, město své. Tob13,20 Blaženi budú, ač byli by ostatkové semene mého k vidění jasnosti jeruzalemské. Tob13,21 Brány jeruzalemské z zafiru a z smaragdu vzdělány budú a z kamení drahého vešken okolek zdí jeho, Tob13,22 z kamení stkvostného a čistého všickny širokosti jeho vzdělány budú a po uliciech jeho alleluja zpieváno bude. Tob13,23 Dobrořečený Pán, jenž povýšil jest jeho, aby bylo královstvo jeho na věky věkuov nad ním. Amen.

Čtrnádctá

Tob14,1 A skonány jsú řeči Tobiášovy. A když osviecen jest, živ byl jest let čtyřidceti a dvě a viděl jest syny vnukuov svých. Tob14,2 A tak doplniv let sto a dvě, pohrabán jest poctivě v Ninive. Tob14,3 Nebo paddesáti šesti let bieše, když očí světlo jest ztratil, ale šedesátníkem přijal jest. Tob14,4 Ostatek pak života svého v radosti skonal jest a s dobrým prospěchem bázni boží šel jest v pokoji. Tob14,5 V hodině pak smrti své zavolal jest k sobě Tobiáše, syna svého, a sedmi mládencuov, synuov jeho, vnukuov svých, a řekl jest jim: Tob14,6 Blízkoť bude zahynutí Ninive, neboť nevypadá slovo Páně, a bratřie naši, kteříž rozptýleni jsú od země Izrahelovy, navrátieť se do nie. Tob14,7 Všickna pak pustá země jeho naplněna bude a duom boží, kterýž v ní spálen jest, vzdělán bude a tamť navrátí se všickni bojící Boha. Tob14,8 Opustieť pohané modly své a přijdú do Jeruzalema a bydliti budú v něm. Tob14,9 A radovati se budú v něm všickni králové země, klaniece se králi Izrahelovu. Tob14,10 Protož slyšte, synové moji, otce vašeho, služte Bohu v pravdě a hlédajte, abyšte činili, kteréž líbezné jsú jemu. Tob14,11 A synóm vašim přikažte, ať činie spravedlnosti a almužny, aby pamětlivi byli Boha a dobrořečili by Boha ve všem čase v pravdě a ve vší moci své. Tob14,12 Protož nynie, synové moji, slyšte mě a neroďte zuostávati zde. Ale kteréhož kolivěk dne pohrabali byšte máteř vaši podlé mne v jednom hrobě, z toho zpravte kroky vaše, abyšte vyšli odsud, Tob14,13 neboť vidím, že nepravost jeho konec dá jemu. Tob14,14 Stalo se jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).