Hájek z Libočan, Václav: O nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším Městě pražském a na Hradě svatého Vácslava i na Hradčanech etc.

Praha: Netolický z Netolic, Bartoloměj, 1541. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 J 001484, A1r–B3v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Při vzniku edice byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3rA3v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[A1r]číslo strany rukopisu

O nešťastné příhodě[1]příhodě: przihodie, kteráž se[2]se: gſe stala skrze oheň[3]oheň: ohen v Menším[4]Menším: Menſſim Městě pražském a na Hradě svatého Vácslava[5]Vácslava: Wacſlawa i na Hradčanech etc.cizojazyčný text

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[6]rytina zobrazující svatého Václava s praporcem a štítem

Léta[7]Léta: Leta M. D. XXXXI.

[A1v]číslo strany rukopisu

Urozenému[8]Urozenému: Vrozenemu pánu[9]pánu: panu, panu Zdislavovi Berkovi z Dubé na Lipém[10]Lipém: Lippem a Zákupí[11]Zákupí: Zakupij, najvyššímu[12]najvyššímu: naywyžſſijmu Království českého, též krále Jeho Milosti, obú[13]obú: obu dědicuov, arciknížat Jich Milostí[14]Milostí: miloſti etc.cizojazyčný text, hofmistru a markrabství Horních Lužic lantfojtu etc.cizojazyčný text

Vácslav[15]Vácslav: WAcſlaw Hájek[16]Hájek: Hayek z Libočan, kaplan Vaší Milosti poníženě[17]poníženě: poniženie poddaný, modlitby své vzkazuje.

Pane milostivý, nepochybuji, že Vaše Milost jako pán křesťanský a jeden z zprávcuov vrchních[18]vrchních: wrchnich na místě krále, Jeho Milosti, v Království českém nad takovou nešťastnou příhodú[19]příhodú: přihodu, kteráž se stala v Menším Městě pražském a na Hradě sv. Vácslava[20]Vácslava: Wacſlawa i na Hradčanech, nemalou těžkost míti ráčíte, a zvláště[21]zvláště: zwlaſſtie rozvažujíce to, co se zběhlo v kostele sv. Víta a jiných dědicův svatých k újmě poctivosti Pána Boha všemohúcího a jich, i to, co se stalo při dskách[22]dskách: Dſkach zemských a jiných zápisích[23]zápisích: zapiſych k zarmúcení všeho národu českého. Nad to, kterak lidé mnozí, chudí i bohatí[24]bohatí: bohati, v tu nešťastnú hodinu své statky a nábytky[25]nábytky: nabytky ztratili a někteří i o své přišli životy. Co by za příčinu[26]příčinu: přičinu bylo takové rány[27]rány: rany boží na nás, lidé múdřejší[28]múdřejší: mudřegſſij domnívají[29]domnívají: domniwagij se, že hříchové[30]hříchové: hřichowé naši[31]naši: náſſi, kterýchž Pán Buoh trpěti neráčí[32]neráčí: neráči, ale pro ně pomstu činil a činí, a zvláště[33]zvláště: zwlaſſtě pro naši velikú pejchu dopustiti ráčil jako na lid Davidův, kteréhož padlo dne jednoho sedmdesát tisícuov[34](srov. 1 Par 21,14), snad i pro neposlušenství, jako na Jeruzalém, město svaté, kteréž jest zkaženo a vypáleno[35]vypáleno: wypaleno za dnův Sedechiáše[36]Sedechiáše: Sedechyaſſe krále[37](srov. Jer 39,1), a bez pochyby pro jiné všecky hříchy. Protož jest potřebí jistě nápravy, aby Pán Bůh svůj hněv od nás odvrátiti[38]odvrátiti: odwratiti ráčil. Jakým způsobem takové boží dopuštění na nás přišlo, já sám v témž zarmúcení[39]zarmúcení: zarmucenij o tom nětco maličko k podivení Vaší Milosti sem napsal. A poněvadž sem to srdcem žalostivým a upřímým[40]upřímým: vpřimým učinil, za to prosím, to ode mne milostivě přijíti[41]přijíti: přigiti račte.

X
1příhodě: przihodie
2se: gſe
3oheň: ohen
4Menším: Menſſim
5Vácslava: Wacſlawa
7Léta: Leta
8Urozenému: Vrozenemu
9pánu: panu
10Lipém: Lippem
11Zákupí: Zakupij
12najvyššímu: naywyžſſijmu
13obú: obu
14Milostí: miloſti
15Vácslav: WAcſlaw
16Hájek: Hayek
17poníženě: poniženie
18vrchních: wrchnich
19příhodú: přihodu
20Vácslava: Wacſlawa
21zvláště: zwlaſſtie
22dskách: Dſkach
23zápisích: zapiſych
24bohatí: bohati
25nábytky: nabytky
26příčinu: přičinu
27rány: rany
28múdřejší: mudřegſſij
29domnívají: domniwagij
30hříchové: hřichowé
31naši: náſſi
32neráčí: neráči
33zvláště: zwlaſſtě
35vypáleno: wypaleno
36Sedechiáše: Sedechyaſſe
38odvrátiti: odwratiti
39zarmúcení: zarmucenij
40upřímým: vpřimým
41přijíti: přigiti
6rytina zobrazující svatého Václava s praporcem a štítem
34(srov. 1 Par 21,14)
37(srov. Jer 39,1)
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 8 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).