[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[223r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcea aj, anjelé přistúpili sú a slúžili sú jemu.

Mt4,12 A když uslyše Ježíš, že jest Jan zrazen, ustúpil do Galilee, Mt4,13 a nechav města Nazareth, přišel a přebýval v městě[20]v městě] navíc oproti lat., + civitatem var. Kafarnaum bliz u moře, v končinách Zabulon a Neptalim, Mt4,14 aby se naplnilo, co řečeno jest skrze Izaiáše proroka: Mt4,15 Země Zabulon a země Neptalim, cesta morská za Jordánem Galilee pohanského, Mt4,16 lid, jenž chodieše[21]chodieše] sedebat lat., ambulabat var. v temnostech, uzřel světlo veliké. A sedícím u vlasti stienu smrti, světlost vzešla jest jim. Mt4,17 Potom poče Ježíš kázati a řéci: „Pokánie čiňte, neb přiblíži se vám královstvie nebeské.“

Mt4,18 A chodě Ježíš podlé moře Galilejského, viděl dva bratří. Šimona, jenž slove Petr, a Ondřeje, bratra jeho, ana púštěta sieti v moře, neb biešta rybáře. Mt4,19 I vece jim: „Poďte po mně, učiním vás, abyste byli rybáři lidští.“ Mt4,20 A oni ihned opustivše sieti, diechu po něm. Mt4,21 A pošed[22]pošed] poſſied rkp. odtud dále, uzře jiná dva bratry, Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, v lodí z Zebedeem, otcem jich, [opravujíce sieti své, i povola jich]text doplněný editorem[23]opravujíce sieti své, i povola jich] reficientes retia sua: et vocavit eos lat.. Mt4,22 A oni ihned nechavše sieti i otce, jidechu po něm. Mt4,23 I chodieše Ježíš po vší Galilei, uče v školách jich a káže čtenie královstvie, uzdravuje každý neduh a všelikú nemoc v lidu. Mt4,24 I vyšlo domněnie jeho po všie Syřie a nosiechu před něho všeliké, ješto sě zle jmějiechu, rozličnými neduhy a mukami jaté, a kteříž diábly mějiechu, a ty, kteréž na každý den měsiece diábel trápieše, i dnú zlámané, a uzdravoval je. Mt4,25 A chodili sú po něm zástupové mnozí z Galilee a z Dekapolim a z Jeruzaléma.

Kapitola V.

Mt5,1 A vida Ježíš zástupy, vstúpil na huoru. A když [b]označení sloupcesěde, přistúpichu k němu učedlníci jeho. Mt5,2 A otevřev usta svá, učieše je řka: Mt5,3 „Blahoslavení chudí duchem, neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,4 Blahoslavení tiší, neb oni vládnúti budú zemi. Mt5,5 Blahoslavení, jenž lkají, neb oni budú obradováni. Mt5,6 Blahoslavení, jenž lačnějí [a žieznějí spravedlnosti]text doplněný editorem[24]a žieznějí spravedlnosti] et sitiunt iustitiam lat., neb oni budú nasyceni. Mt5,7 Blahoslavení milosrdní, neb oni milosrdenstvie dojdú. Mt5,8 Blahoslavení čistého srdce, neb oni boha uzřie. Mt5,9 Blahoslavení pokojní, neb oni synové boží budú nazváni. Mt5,10 Blahoslavení, jenž protivenstvie trpie pro spravedlnost, neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,11 Blahoslavení ste, když zlořečiti vám budú[25]budú] budu wam rkp. lidé[26]lidé] navíc oproti lat., + homines var. a protiviti se vám budú a řkú všecko zlé proti vám lžíce pro mě. Mt5,12 Radujte se a veselte se, neb odplata vaše hojná jest v nebesiech. Neb tak sú se protivili prorokóm, kteříž sú byli před vámi.“

Mt5,13 „Vy ste suol země: pakli suol bude zmařena, na čemž se vysolí? K ničemémuž se nehodí viece, jedné aby byla ven vyvržena a potlačena od lidu. Mt5,14 Vy ste světlo světa: nemóž město skryto býti na huoře posazené. Mt5,15 Ani zasvěcují lucernu a kladú ji pod kád, ale na sviecen, aby svietila všem, kteříž v domu jsú. Mt5,16 Tak svěť světlo vaše[27]vaše] waſie rkp. před lidmi, aby viděli skutky vaše dobré i chválili otce vašeho[28]vašeho] waſſieho rkp., jenž v nebi jest.“

Mt5,17 „Neroďte mnieti, bych přišel rušiti zákon neb proroky. Nepřišelť sem rušiti, ale naplniti. Mt5,18 Věrně zajisté pravi vám, dokud nepomine nebe a země, jota jedna aneb jeden apex nepomine od zákona, až všěcky se věci stanú.

X
20v městě] navíc oproti lat., + civitatem var.
21chodieše] sedebat lat., ambulabat var.
22pošed] poſſied rkp.
23opravujíce sieti své, i povola jich] reficientes retia sua: et vocavit eos lat.
24a žieznějí spravedlnosti] et sitiunt iustitiam lat.
25budú] budu wam rkp.
26lidé] navíc oproti lat., + homines var.
27vaše] waſie rkp.
28vašeho] waſſieho rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).