Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

aby se snad hanba předse nerozmnožila spíše nežli umenšila a králová na své cti pomlúvána nebyla. Služebníci jeho, takovú věc ot krále uslyševše, velmi se jim neznáma věc zdála. Mezi sebú velikú řeč a rozpravenie měli sú, co by král takovú řečí mínil. Toho sú vyrozuměti nemohli nežli ten jistý sám, kterýž jest tím vinen byl. On jakožto múdrý učinil, nikdy potom, dokudž jest živ byl, v takové věci se nedával, ani se v takových kořistech stavoval.

Opět jiná rozprávka o dvú súsedech a tovaryšiech etc.cizojazyčný text

Známo vám buď, jakž sem já od poctivých lidí vyrozuměl, kterak v městě jednom Senezi dva mladá tovaryše, dosti z poctivých rodóv pošlá, jaké bydlenie spolu s sebú měli sú. Jeden slul Bartoš a druhý Štípa, oba spolu sobě súsedé byli a dobří tovaryši a z nich každého Pán Buoh pěknú ženú obmysliti ráčil. Přihodilo se jednú, jakož se to často přihází, že Bartoš s Štípovú ženú veliké spřiezněnie měl jest a známost, a to v takové míře, že z toho žertu potom se v pravdu uvedlo, že té dobré paní k své vóli požíval jest, s kterúž jest mnoho nocí léhal. A také jest ona tomu velmi ráda jemu povolívala. A tak ty věci spolu dosti dlúho vedli sú, až jednú Štípa takového jich řemesla pravdu zvěděl jest. A to se túto měrú přihodilo, že jednú Bartoš přišel k domu a ptal se na Štípu a volal naň a žena jeho jemu otpověděla řkúci, že jeho doma nenie, jako ta, kteráž nebyla uznamenala dobře, že doma byl. A když Bartoš porozuměl, že Štípy doma nenie, hned po vzchodě zhuoru na sieň běžal jest, kdež jest paní samu našel, kterúž svýma rukama objal a políbil. A oba za jiné nemajíc a nevědúc, než že Štípy doma nenie, obojí na ten čas své vuoli dosti učinivše, ješto Štípa v tom místě jest byl, všecko mohl dobře viděti. A tak po nedlúhé chvíli na nové opět do komory oba vešla. Tepruv se tu počal sedlský tanec, skrze kterýž sobě počal Štípa stýskati. Avšak při tom při všem hněvu myslil jest, kudy by mohl v tom svú čest přikryti, sám k sobě řekl: „Jestliže zvolám a zbúřím čeleď v domě, tehda ta věc na tom stojí, že jemu spíše ta věc posměch a hanbu přinese nežli jakú čest.“ A počal jest sobě rozmyšlovati, kterak by se toho pomstiti mohl bez jiných lidí vědomí v tom sousedství na Bartošovi tak, aby jich obú mysli mohli v pokoji

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).