[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<91r91v92r92v93r93v94r94v95r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Hb8,4 Protož by byl na zemi, nebyl by kněz, poněvadž by byli, ješto by obětovali podlé zákona dary, Hb8,5 jenž příkladu a stienu nebeských věcí přisluhují, jakož odpověděno jest Mojžiešovi: „Viz“, vece, „aby všecky učinil podlé příkladu, kterýž tobě ukázán jest na hoře.“ Hb8,6 Ale nynie lepšie došel jest služby, čím i lepšieho svědectvie smírce jest, ješto v lepších zaslíbeních potvrzeno jest. Hb8,7 Neb když by prvnie od viny prázdno bylo, nebylo by zajisté třeba druhého miesta hledati. Hb8,8 Neb haněje je die: „Aj, dňové přijdú, die pán, a dokonám nad domem izrahelským i nad domem judským svědectvie nové, Hb8,9 ne podlé svědectvie, kteréž sem učinil otcóm jich v ten den, který sem popadl rukú jich, abych je vyvedl z země ejipské, ale i oni nezuostali sú v svědectví mém, a já zmeškal sem je, die pán. Hb8,10 Neb toto jest svědectvie, kteréž zpósobím domu izrahelskému po těch dnech, die pán. Dávaje zákony mé v mysli jich a v srdci jich napíši je. A budu jim v boha a oni budú mně v lid, Hb8,11 a nebude učiti jeden každý bližnieho svého a jeden každý bratra svého řka: Poznaj pána, neb všickni znáti budú mě od najmenšieho až do najvětšieho jich, Hb8,12 neb milostiv budu nepravosti jich a hřiechóv jich již nebudu pamatovati.“ Hb8,13 A tak mluvě o novém, zvetšalo jest prvnie, a to, což vetšie a stará se, blízko jest u zahynutie.

IX.

Hb9,1 Mělo jest zajisté i prvnie svědectvie spravedlnosti služby i svatinu světskú. Hb9,2 Neb stánek učiněn jest první, v němž biechu sviecnové a stuol a posvátní chlebové, ješto slove svatina. Hb9,3 Ale za oponú druhý stánek, ješto slove svatina svatých, Hb9,4 zlatú maje kadidlnici a archu svědectvie, obloženú se všech stran zlatem. V niež bieše zlaté vědro, maje v sobě mannu a prut Aronóv, ješto byl prokvetl, a dcky svědectvie, Hb9,5 nad nimižto biechu cherubínové slávy zastieňujíce stoličku, o kterýchžto všech nenie praviti potřebie nynie o každém zvláště, a když ty věci tak biechu složeny. Hb9,6 V první zajisté stánek vdycky vcháziechu kněžie, úřady obětí konajíce. Hb9,7 Ale v druhý jednú v rok sám biskup ne bez krve, kterúž by obětoval za svú a za lidskú neumělost. Hb9,8 A to se vyznamenávalo duchem svatým, že ještě nebyla zevena svatých cesta, neb ještě první stánek mějieše stánie, Hb9,9 kteréžto podobenstvie jest času nynějšieho. Podlé něhož darové a oběti obětují se, ješto nemohú podlé svědomie dokonalého učiniti služebníka toliko v pokrmiech a v nápojích Hb9,10 a v rozličném umývaní a v spravedlnostech tělesných až do času opravených uložení. Hb9,11 Ale Kristus, přístojící biskup budúcieho dobrého, v širší a dokonalejší stánek ne rukú udělaný, to jest ne tohoto stvořenie, Hb9,12 ani skrze krev kozlovú a býkovú, ale skrze vlastní krev všel jest jednú do svatého miesta, věčné vykúpenie nalez. Hb9,13 Neb poněvaž krev kozlová a býková a popel telice pokropený poskvrněné posvěcuje, Hb9,14 čím viece krev Kristova, jenž skrze ducha svatého samého se obětoval nepoškvrněného bohu, očistí svědomie naše od skutkuov mrtvých k slúžení bohu živému.

Hb9,15 A protož nového svědectvie smírce jest, aby smrt mezi to vstúpieci k vykúpení těch přestúpení, kteráž biechu pod prvním svědectvím, zaslíbenie přijali ti, jenž povoláni sú, věčného dědictvie. Hb9,16 Neb kdež poručenstvie jest potřebie, aby smrt mezi to vstúpila poručníka, Hb9,17 poručenstvie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).